Giriş yap
Kayıt ol

        …………….. Bankası Genel Müdürlüğü'ne,

Konu	:Kredi kart yıllık ücreti hk.

…………….. nolu kredi kart hamiliyim.

…../……./201...  son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer
alan …..... , ... TL. tutarlı kredi kart yıllık üyelik ücreti
talebiniz haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

Talep edilen ….. , …. TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir
sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu dilerim.

Adı, Soyadı

İmza

Tarih: …./…./……

………………………….. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

Şikayet eden		: ……………………………….

Şikayet edilen		: ………………..

Konu			:Kredi kart aidatın iadesi hk.

1.    ……………….. Bankasına ait
  …………………………  ’nolu kredi kart hamiliyim.

Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi
ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 TL borç tahakkuk
ettirilmiştir.

Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK
SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de,
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu
sözleşme;

Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.

Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.

v

~

€

ˆ

¦

8

<

\

^

v

€

‚

„

†

ˆ

¨

ª

¬

®

°

²

´

¶

¶

¸

º

¼

¾

À

Â

Ä

Æ

È

Ê

Ì

Î

Ð

Ò

Ô

Ö

Ø

Ú

Ü

Þ

à

â

ä

æ

è

:

<

Ê

ᘀarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir
koşuldur.

Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart
ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.

Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan …..,00 TL
tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar
verilmesini arz ve talep ederim.

Adres:								Adı - Soyadı

…………………………………………         

                                    
               İmza

………………………………………….

………………………………………….            
       Tarih: …./…./……

Ekler									

1- …../…../200.  son ödeme tarihli hesap ekstresi

2- 13 Daire-Yargitay-Karari-Zonguldak

3- 13 Daire-Yargitay-Karari-Balikesir

4- Sanayi ve tic. Bakanlığı Ticaretin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü Genelge No: 2008/5


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78