Giriş yap
Kayıt ol

        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

 (Tüketici Mahkemesi sıfatı ile) KOZAN

DAVACI______________________ : 

VEKİLİ________________________: 

DAVALI_______________________:

dava değeri________________ :

dava konusu_______________:Dosya masrafı adı altında alınan    
TL’nin

        iadesi talebi hakkında. (4077/6-10. maddeleri)

Açıklamalar:

1-) ……………..Bankası, ………….. şubesinden
…………… Tarihinde konut kredisi adı altında …………….
Türk Lirası kredi müvekkilim tarafından çekilmiştir.

2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak bu
sözleşmenin örneği müvekkilime verilmediği gibi önceden
hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine
müdahale hakkı da verilmemiştir. (4077/6. Madde )

3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin
bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)

4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan
tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya
masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde
kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması
halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi
verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir.(4077/6. Madde).

"

>

X

d

Š

Ì

Ð

Ò

Ž

嬀$⑜愀̤摧绕dᜀÌ

Î

Ú

F

L

Œ

Ž

Hhizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin
yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi
zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi şartları tüketici
aleyhine değiştirilemez.

Sözleşmede;

a) Tüketici kredisi tutarı,

b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,

c) Yıllık faiz oranı,

d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların ayrı
ayrı belirtildiği ödeme planı,

e) İstenecek teminatlar,

f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,

g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,

Dolayısıyla müvekkilimden dosya masrafı adı altında hukuksuz
alınan …………… TL’nin iade edilmesi gerekir.

6-) Bu dava; dava değeri yönünden 4077 Sayılı Kanunun ilgili
Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisinde değildir. Hakem
heyetine başvuru sınırı 1.191.00 TL’dir. 

7-) İşbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki sebepler_______ : 4077 Sayılı Kanun.

Hukuki deliller_______: Sözleşme, ödeme belgesi, posta gönderi
ekleri, bilirkişi incelemesi, 

İstem sonucu___________: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan …………. TL’nin
iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim……………

Davacı Vekili

								


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78