Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

 

 

DAVACI                                 
         :

 

VEKİLİ                                
            :

 

DAVALI                                 
          :

 

KONU                                  
             : Müvekkilimin Kooperatifin Üyesi ve
Ortağı Olduğunun Tespiti ile İhtiyati Tedbir Konulmasına Karar
Verilmesi İstemi.

 

AÇIKLAMALAR                           :

1-)  Müvekkilim …,  davalı kooperatifin üyesi olup, aidat
borçlarını da düzenli olarak ödemektedir. Davalı kooperatif, …
Noterliğinden …/…/… tarih ve …  yevmiye numaralı bir
ihtarname çekerek müvekkilimin … TL. borcu olduğunu bildirmiş ve
ödemesi için de müvekkilime … gün süre vermiştir. Söz konusu
ihtarname …/…/… tarihinde müvekkilimin eşine tebliğ
edilmiştir.

2-) Müvekkilim, söz konusu ihtarname üzerine …/…/… tarihinde
davalı kooperatifin … Bankası … Şubesinde bulunan hesabına …
TL. yatırmıştır. Buna rağmen davalı kooperatif, … Noterliğinden
…/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarname ile müvekkilime
kooperatif Yönetim Kurulunun …/…/… tarih ve … sayılı kararı
ile kooperatif üyeliğinden çıkarıldığını bildiren bir ihtarname
çekmiştir. Ancak söz konusu ihtarname müvekkilime tebliğ
edilmemiş, müvekkilim bu durumu daha sonradan diğer ortaklardan
öğrenmiştir.

 

ì

î

ô

î

„¶

^„¶

„Ô

^„Ô

Söz konusu usulsüz ve kanunsuz ihtar ve ihraç kararına dayanılarak,
müvekkilime ait bulunan kooperatifteki … numaralı daire, …/…/…
tarihinde yapılacak olan açık arttırma ile devredilecektir.
Yapılacak devir nedeniyle doğacak mağduriyetin önlenmesi amacıyla
müvekkilime ait daire üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep
etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER                  : 1163 S. K. m. 16,
27 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ
DELİLLER                    : Müvekkilimin
kooperatifteki özel dosyası ve kooperatif kayıtları, kooperatifin
banka kayıtları, kooperatifin kararları, ödeme makbuzları,
ihtarnameler, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve diğer
deliller.

 

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilime ait …
nolu dairenin üçüncü kişilere devrini önlemek ve …/…/…
tarihinde yapılacak olan açık arttırma engel olmak amacıyla tapu
kaydına ihtiyati tedbir konulmasına, müvekkilimin davalı
kooperatifin üyesi olduğunun tespitine, yargılama giderlerinin
davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden
saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78