Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     			    5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

 					                                A
Y D I N

DOSYA NO		: 2015/ ** ESAS

SANIK			: ****

 

VEKİLİ 		: Av. Ahmet***- Adres Antettedir.

İsnat Olunan Suç	: 1163 Sayılı Yasaya Muhalefet

KONU			: Savunma Beyanlarımızın sunumudur.

AÇIKLAMALAR	:

	1-Davalı müvekkilimin ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında,
*** Teknik Konut Yapı Kooperatifini Genel Kurulu toplantıya
çağırmaması sebebiyle ilgili yasaya muhalefet ettiği gerekçesiyle
derderst olan iş bu davayı usule, yasaya ve Yargıtay'ın
içtihatlarına aykırı olması sebebiyle kabul etmiyoruz. 

	2- Öncelikli olarak mahkeme nazarında göz önüne alınması
gerektiğine inandığımız konu suça ilişkin olarak sanıkların
kastlarının olup olmadığının tespitidir. Bir suça ilişkin kast
olabilmesi için failin kanuna aykırılık teşlik eden fiili bilerek
ve isteyerek işlemesi gerekmektedir. Somut olayımızda müvekkilimin
ve diğer yönetim kurulu üyelerinin kastı mevcut değildir ve önemle
belirtmek isterim ki müvekkilim ve yönetim kurulu üyeleri en
başından itibaren gayrifaal durumda olan kooperatifi tasfiye ve
feshetmeye yönelik eylemlerde bulunmuşlardır. Şöyle ki; 

     		 a) S.S. Teknik Konut Yapı Kooperatifi kuruluş ve tescil
tarihi olan 06.04.1993 tarihinden beri hiçbir resmi faaliyette
bulunmamıştır. Bu çerçevede hiçbir vakit üyelerden aidat ve
taksit adı altında para toplamamış, kooperatif gayrimenkul satın
almamış ve başka bir tüzel ya da gerçek kişi ile kooperatif lehine
ilişkin faaliyet yapmamıştır. Bu sebepler ışığında kooperatif
22.06.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında tasfiye
kararı almıştır. (EK-1 22.06.2011 Genel Kurul Toplantı tutanağı
ve EK-2 28.06.2011 tarihli Bakanlık Temsilcisi Raporu ) Fakat az önce
belirtildiği üzere kooperatifin hiçbir parasal faaliyeti olmadığı
ve hatta bazı asgari harcamaların müvekkilim tarafından bizzat
yapıldığı için maddi kaynak gerektiren bu tasfiye kararını da
Ticaret Sicili'ne ibraz edememişlerdir. (EK-3 27.06.2011 tarihli Genel
Kurul Tasfiye Kararı)

    

    		 b) Kooperatifin bu güne kadar hiçbir maddi hesap hareketi
gerçekleşmemiştir. Bu durumda kooperatifin sadece şekli anlamda
varolduğunu ve hiçbir faaliyette bulunmaması nedeniyle üyelerin 
herhangi bir kimseyi ya da kamuyu zarara sokma düşüncesinin
olmadığına işarettir. Müvekkilim ve diğer yönetim kurulu üyeleri
bu işe kendilerine yakın ve ihtiyaç durumunda olan arkadaşlarını
gayrimenkul sahibi yapmak için girişmişler. Ancak maddi şartlar buna
elvermemiş ve sonuç olarak kendileri de mağdur olmuşlardır.

     		 c) Kooperatifin tasfiye sürecinde olduğunun bir diğer en
önemli kanıtı ise yönetim kurulu üyelerinin kooperatifin vergi
mükellefliğini son vermek üzere ****** *** Vergi Dairesi'nden
mükellef k******ı sildirmeleridir. (EK-4 29.01.2010 tarihli **** Vergi
Dairesi Terk Mükellef Belgesi) Müvekkilim ve yönetim kurulu'nun bu
yöndeki icrai hareketlerinden anlaşılacağı üzere kooperatif zaten
çok önce tasfiye aşamasına girmiş, üyeler dağılmıştır. 

		

		 ç) ****** **** Vergi Dairesi'nden 15.04.2013 tarihinde yoklama
memuru gelmiş ve tutulan yoklama fişinde; kooperatifin hiçbir
faaliyette bulunmadığı, ticaret sicilinden kayıt silinme talebinde
bulunulduğu ve koopetife ilişkin hiçbir satış işleminin
bulunmadığı gözetilerek yoklama fişi kayda alınmıştır. (EK-5
**** Vergi Dairesi'nin 15.04.2013 tarihli Yoklama Fişi)

     		 d) Müvekkilimin ve Yönetim Kurulu üyelerinin
başvuruları sonucu ****** Ticaret Odası 10723 sicil numarasına
06.04.1993 tarihinde kaydolan S.S. Teknik Konut Yapı Kooperatifi'nin
kaydı 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine istianden ****** Ticaret Odası
Yönetim Kurulu'nun 29.01.2010 tarih ve 13/42 karar sayısı ile Re'sen
kayıt silinmiştir. (EK-6 ****** Ticaret Odası'nın 08.03.2012 tarihli
terkin yazısı) Buradan da anlaşılacağı üzere kooperatifin
tasfıyesine yönelik olarak faaliyetlerin hepsi icra edilmiştir. En
nihayetinde ise S.S. Teknik Konut Yapı Kooperatifi 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu'nun Geçici 7. maddesine göre ( EK-7 20.02.2014 tarih
Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde de resmen ilan edildiği üzere)
17.02.2014 tarihinde kaydı ****** Ticaret Odası Sicilinden
silinmiştir.

	3- Kooperatif yönetim kurulu üyeleri daha öncesinde de genel kurulu
toplantıya çağırmamaktan dolayı yargılanmıştır ve bu konuda
haklarında H.A.G.B kararı verilmiştir.( ****** 1. Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 2013/454 Esas, 2013/943 Karar sayılı sayılı kararı)
Bu yargılama öncesinde ve devamında müvekkilim ve diğer yönetim
kurulu üyeleri daha öncesinde almış oldukları tasfiye kararını
uygulamak istemişlerdir. Bunun için ****** Ticaret Odası ile
doğrudan temasa geçmişler ve fakat Ticaret Odası'nın yeni
yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu'nun Geçiçi 7.
maddesine ilişkin tasfiye olacaklarını bildirmeleri üzerine k******
re'sen silinmesinin beklenmesine karar vermişlerdir. VE bu süreçte
zaten gayrifaal ve işlevsiz durumda olan kooperatifin genel kurulunu
toplantıya çağırmamışlardır. Müvekkilimin ve yönetim kurulu
üyelerinin şu an yargılanmakta oldukları 1163 sayılı yasaya
muhalefet, S.S. Teknik Konut Yapı Kooperatifi'nin Ticaret Sicil
Kaydı'nın re'sen silinmesini bekledikleri döneme ilişkindir. Bu
sebeple suç olarak sübut etmemesi gerekmektedir. Müvekkilim ve
yönetim kurulu üyeleri iyiniyetlidirler. 1163 sayılı yasaya
muhalefet etmek gibi bir gayeleri bulunmamaktadır.

 	4- Müvekkilim xxxx iş bu dava ile isnat edilen suça ilişkin olarak
daha önce iki defa yargılanmıştır. İlk olarak ****** 1. Sulh Ceza
Mahkemesi 2013/ 454 E. 2013/ 943 K. ve 19.06.2013 tarihli kararı ve
ikinci olarak ****** 2. Sulh Ceza Mahkemesi 2014/ 519 E. 2014/ 1159 K.
ve 20.06.2014 tarihli kararıdır. 

	Müvekkilim iş bu dava ile birlikte üçücü kere aynı suçtan
yargılanmaktadır.

	Önemle belirtmemiz gereken son husus ise şudur; Bu dava ile
müvekkilime isnat edilen suçun işlenme tarihi 30.06.2014 tür. Ve
fakat EK-7 de sunulduğu üzere 20.02.2014 tarih Türkiye Ticaret Sicili
gazetesinde de resmen ilan) 17.02.2014 tarihinde kaydı ****** Ticaret
Odası Sicilinden silinmiştir.

	Yani suçun işlendiği tarihte ortada herhangi bir kooperatif mevcut
değildir. İş bu sebeple müvekkilimin beraatine karar verilmesini
talep ediyoruz. 

	5- Yargıyay 7.Ceza Dairesi 2002/19991 Esas, 2003/2708 Karar ve
14.05.2003 tarihli kararında da belirttiği üzere; ''...faaliyet
süresinin kısa olması dolayısı ile kasıt unsurunun oluşmadığı
gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde hüküm tesisi...''
ifadesi yer almaktadır. Somut olayımızda da müvekkilimin ve diğer
yönetim kurulu üyelerinin genel kurul toplantısının
yapılmamasında kasıtları bulunmamaktadır. Zira yukarıda da
zikrettiğim üzerece müvekkilin ve diğer yönetim kurulu üyelerinin
genel kurulu toplantıya çağırmama sebebi Ticaret Sicilinden şifahen
aldıkları bilgi neticesinde k****** re'sen silinmesini beklemeleri ve
aynı zamanda halihazırda kooperatifin tasfiye aşamasına girmiş
olmasıdır. 

İSTEM SONUCU 	: 

	       1) Açıklanan nedenler ile öncelikle sanık
müvekkilim hakkında fiili işleme kastı olmadığı, tersine
kooperatifi tasfiye yönelik faaliyetlerde bulunması sebebiyle haksız
açılan davanın red edilmesini ve müvekkilim hakkında beraat kararı
verilmesini;

              2) Aynı yasanın 231/6 maddesi uyarınca da 
''Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı”

                         

     		fıkraları da göz önüne alındığında müvekkilin
öncesinde kasıtlı işlenmiş bir suçtan mahkum olmadığı, ******da
tanınmış, dürüst ve sevilen bir muhasebeci olması, kooperatifin
artık kesin olarak fesholmuş ve ticaret sicilinden k******ın
silinmiş olması sebebiyle ve son olarak da iş bu davaya konu edilmiş
olan suç neticesinde hiçbir şahıs ya da kurumun da zararının
bulunmadığı göz önüne alındığında talebimize uygun olarak
Hükmün Açıklanmasına Geri Bırakılmasına karar verilmesini talep
ederiz. 06.04.2015

										       

EKLER	: 1- 22.06.2011 tarihli Genel Kurul Toplantı tutanağı,

		 2- 28.06.2011 tarihli Bakanlık Temsilcisi Raporu, 

		 3- 27.06.2011 tarihli Genel Kurul Tasfiye Kararı,

		 4- 29.01.2010 tarihli ******** Vergi Dairesi Terk Mükellef Belgesi,

		 5- ******/ ******** Vergi Dairesi'nin 15.04.2013 tarihli Yoklama
Fişi,

		 6- ****** Ticaret Odası'nın 08.03.2012 tarihli terkin yazısı,

		 7- 20.02.2014 tarih Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yer alan
Re'sen Silinme Tescil ve İlanı

											   

											   Sanık Vekili

									           Av.