Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİNE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

…  MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO				: 

SANIK				:

MÜDAFİİ				:

SUÇ					: Konut dokunulmazlığını bozma suçu.

SUÇ TARİHİ			: …/…/…

KONU	: Eski Hale Getirme ve Temyiz isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Mahkemenizce …/…/… tarihinde sanık hakkında konut
dokunulmazlığını bozma suçundan verilen hükme karşı temyiz
yoluna başvurma olanağı bulunduğu halde, hüküm fıkrasında itiraz
yoluna başvurulabileceği, sürenin de 7 gün olduğu yazılmıştır.
Başvurulacak kanun yolu, mercii ve şekilleri hüküm fıkrasında
belirtilmemiştir.

2-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun eski hale getirme ile
ilgili 40. maddesinin birinci fıkrasında; <kusuru olmaksızın bir
süreyi geçirmiş olan kişi, eski hale getirme isteminde bulunabilir>
denilmektedir. Aynı Yasa maddesinin ikinci fıkrasında ise, kanun
yoluna başvuru hakkı kendisine bildirilmemesi halinde de, kişinin
kusursuz sayılacağı öngörülmektedir. Bu nedenle temyiz istemimizin
süresinde olduğu kabul edilerek ileri süreceğimiz temyiz sebepleri
dikkate alınmalıdır.

0

R

Â

Ü

Þ

 h„

h„

 h„

h„

h„

h„

h„

䤀

 h„

h„

h„

 h„

h„

,lehe olan hükümlerinin derhal uygulanabileceği hallerde duruşma
yapılmaksızın da karar verilebileceğini öngörmüşse de; Yargıtay
Ceza Genel Kurulu'nun 27.12.2005 gün ve 162/173 sayılı kararında
açıklandığı gibi lehe olan yasanın belirlenmesi herhangi bir
inceleme ve araştırma yapılmasını, takdir hakkının
kullanılmasını gerektiriyorsa veya cezanın kişiselleştirilmesine
ilişkin hükümlerin uygulanması olanağı sonraki yasa ile doğmuşsa
hükümde değişiklik yargılamasının duruşmalı yapılması
zorunludur. Evrak üzerinde inceleme yapılabilmesi ise ancak belirtilen
bu haller dışında söz konusu olabilecektir. Sanık hakkında
duruşma açılmaksızın hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır
ve hükmün bozulması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle eski hale
getirme istemimizin kabulüne, hükmün ileri sürdüğümüz nedenlerle
bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Sanık Müdafii

Av.