Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        T.C. TORBALI (….) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :………………………………………………..

VEKİLİ :………………………………………………

DAVALI :…………………………

İCRA DOSYA NO : Torbalı 2. İcra Müdürlüğü 2015/…………. Talimat

KONU : Kıymet Takdirine İtiraz

AÇIKLAMALAR :

Davalı alacaklı …………………….. lehine İzmir ili , Torbalı İlçesi, Yedi Eylül
Mahallesinde …… nolu ada, …….. parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ipotek
tesis edilmiştir. İzmir 5. İcra Müdürlüğü’nün 2015/………….. Esas sayılı
dosyası müvekkil hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı
icra takibi başlatılmıştır. Satışa esas olmak üzere yukarıda anılan
gayrimenkule ait kıymet takdiri Torbalı 2. İcra Müdürlüğü 2015/……….
Talimat sayılı dosyası ile yapılmış ve kıymet takdiri 14.05.2015
tarihinde müvekkile tebliğ edilmiştir. Yasal süresi içerisinde kıymet
takdirine itiraz etme zorunluluğumuz doğmuştur.

68 farklı türden makine ve ekipmanın davalı banka lehine verilen ipotek
kapsamında olmamasına rağmen satışa esas olmak üzere kıymet takdiri
yapılmıştır.

Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek kaydıyla bir an için makine ve
ekipmanlara ilişkin kıymet takdirinin yapılması gerektiği düşünülse
dahi; ipotekli taşınmaz dışında davalı bankanın rehin hakkına dahil
olmayan mütemmim cüz olduğu iddia edilerek kıymet takdiri yapılan makine
ve ekipmanlara ilişkin her türlü dava ve itiraz hakkımız saklı kalmak
kaydıyla; 68 farklı türden makine ve ekipmanlar için tespit edilen
toplam: 1.072.550,00-TL’lik değer tespitine ayrıca itiraz ediyoruz.
Kıymet takdiri yapılan makine ve ekipmanların gerçek piyasa değeri sayın
bilirkişi heyetinin tespit etmiş olduğu değerden farklıdır. Bu bağlamda
makine ve ekipmanlara ilişkin yapılan takibe ve buna ilişkin rehin
hakkına dava ve itiraz hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.072.550,00-TL
‘lik kıymet takdirine itiraz ediyoruz. Alanında uzman teknik bilirkişi
heyeti tarafından değer tespiti yaptırılarak makine ve ekipmanların
gerçek rayicinin tespit edilmesini talep ederiz.

Rehinli fabrika binası üzerinde yapılan kıymet takdiri ise gayrimenkulün
bulunduğu yer, nitelikleri ve mevcut koşulları göz önüne alındığında
takdir edilen bedel gayrimenkulün rayiç değerine uygun düşmemektedir.
Nitekim gayrimenkul uygulama imar planında Sanayi Alanı içerisinde yer
alan uluslar arası talepleri karşılar nitelikte üretiminin yapıldığı
sanayi sitesinde bulunmaktadır. Fabrikanın bulunduğu semt ve mevkii, ana
arterlere olan yakınlığı, lokasyonu ve hinterlandı birlikte
değerlendirildiğinde anılan taşınmaz için belirlenen değerin rayicinden
farklı olduğu tartışmadan varestedir. Alanında uzman bilirkişiler
marifetiyle taşınmazın değerinin tekrardan belirlenmesi gerekmektedir.

Eğer muadil gayrimenkuller ve piyasadaki mevcut değerlerine göre tespit
yapılırsa gayrimenkulün tespit yapılmış olan değerden daha farklı değere
sahip olduğu anlaşılacaktır.

13.04.2015 tarihli kıymet takdir raporunda gayrimenkule ait öngörülmüş
kıymet bedeli gerçeği yansıtmadığından yapılacak işlemlerde
müvekkillerin büyük zararı doğacaktır. Bu nedenle yapılan kıymet
taktirine itirazlarımızı belirterek yeniden kıymet taktiri yapılması
talebi ile iş bu davayı açma gereğimiz hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : HMK, İİK, BK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda beyan edilen nedenlerle; Torbalı 2. İcra
Müdürlüğü 2015/…………Talimat sayılı dosyasından yapılmış olan kıymet
takdirine ilişkin itirazlarımızı sunar, yeniden kıymet takdiri
yaptırılarak, rehinli gayrimenkulün ve talebimizin reddi halinde makine
ve ekipmanların gerçek değerinin tespit edilmesine, vekalet ücreti ve
yargılama masraflarının davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
vekaleten arz ve talep ederim. 20.05.2015

Davacı Vekili Av. …………………….

T.C. TORBALI (….) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

İCRA DOSYA NO : Torbalı 2. İcra Müdürlüğü 2015/…………Talimat

KONU : Kıymet Takdirine İtiraz

KONU : Delil listemizin sunulmasından ibarettir.

DELİLLERİMİZ

1. Torbalı 2. İcra Müdürlüğü 2015/…………Talimat (celbi gerekir.)

2. Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi

3. Taşınmaz ait tapu, belediye ve imar müdürlüğü kayıtları (celbi
  gerekir)

4. İkamesi mümkün her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız
saklı kalmak üzere delil listemizi sayın mahkemenize bilvekale arz
ederiz. 20.05.2015

Davacı Vekili