Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) İŞ SÖZLEŞMESİ

İŞVEREN: PERSONEL:

İşyeri Ünvanı …………….. Adı Soyadı ………………

İşveren ………….…. Baba Adı ……………… SSK İşyeri Sicil no …………….. SSK Sicil no
………………

Adresi …………………………. Adresi ……………………. ..

İşe Başlama Tarihi ……/……/2005

Ücretin Şekli ………..………………...

Giriş Ücreti ………………………. TL/SAAT

Ücret Artışları ………………………..

Yapılacak İş ……………………….

GENEL ŞARTLAR

1. İşbu hizmet sözleşmesi ….(…..) yıl sürelidir/belirsiz sürelidir.

2. Deneme süresi (…) aydır./yoktur.

3. Personel,eşdeğer işlerde ve işverenliğe ait diğer işyerlerinde
  istihdam edilebilir,şehir dışında görevlendirilebilir,yetki ve
  sorumlulukları değiştirilebilir.

4. İşyerinde aylık çalışma gün sayısı …… Gün

 Günlük çalışma saati …… Saat

5. Personel ikamet adresinde değişiklik olursa bunu bir hafta içinde
  yazılı olarak işverene

 Bildirmek zorundadır.İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki
 adrestir.

6. Personel verilen işi özenle yapmak,ahlak ve iyi niyet kurallarına
  uymak,iş sağlığı ve

 Güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür

7. İşveren,işçilik haklarını ödemek,ahlak ve iyi niyet kurallarına
  uymak,iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

8. Personel, istendiğinde fazla çalışma yapmayı, bayram ve genel tatil
  günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder.

9. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen personel için Pazar günü
  “İş Günü” niteliğindedir.

10. Personel, istendiğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer
  eğitimlere katılmak zorundadır.Bu çeşit personelden zorunlu hizmet
  talep edilebilir.

11. Personel,işyerinde çalışma esnasında edindiği bilgileri ve görevi
  icabı vakıf olduğu konuları/sırları saklamak zorundadır. İşçinin, bu
  hükümlere aykırı hareket etmesi halinde işverenin tazminat hakkı
  saklıdır.

12. Personel, her türlü izinlerde işverenden onay almak zorundadır.

13. Personel, işyeri disiplinine,verilen talimat ve emirlere uymayı
  kabul eder. İşyeri insan kaynakları yönetmeliği ve ekleri iş
  sözleşmesinin devamı niteliğindedir.

14. Personelin kıdemi, işyerindeki hizmet süresidir

 (Aylık çalışma gün sayısı = (Ay içindeki Çalışma saati) / 7,5 ) )

 Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da,yukarıdaki formüle göre
 hesaplanır.

 SON HÜKÜMLER:

1. Sözleşmede düzenlenmemiş konularda kanun ve mevzuat hükümleri
  saklıdır.

2. Uyuşmazlıklarda çözüm mercii …………….. mahkeme ve icra daireleridir.

3. İş bu hizmet akdi, …./…./……. Tarihinde tanzimle okundu ve kabulle
  imzalandı.

 İŞVEREN PERSONEL

 İMZA İMZA