Giriş yap
Kayıt ol

        BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

KISMI SÜRELİ (PART-TIME)İŞ SÖZLEŞMESİ

Aşağıda unvanı ve adresleri belirtilen işveren ile işçi arasında
, görev , unvan , çalışma ve çalıştırmaya ilişkin usul , esas
ve şartlar ile karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlemek
amacıyla , tamamen kendi istekleri ve serbest iradeleri ile ‘’
BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ‘’yapılmıştır . 
Taraflar bundan sonra İŞVEREN ve İŞÇİ olarak anılacaktır . 

                 

1 . TARAFLAR

İŞVERENİN

Unvanı				: 

İŞÇİNİN

Adı ve Soyadı			:.....

Baba adı    				:.....

Doğum yeri ve yılı			:....	

İkamet adresi ( tebligata açık adres ) 
:...

Ev ve Cep telefonu			:....

	2 . İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ

İşçi , işverenin Türkiye sınırları dahilinde açılmış veya
açılacak olan değişik işyerlerinde işveren veya vekilince
belirtilen iş yerlerinde çalışmayı kabul eder . İşveren veya
vekilince görev yerinin değiştirilmesi iş şartlarının
değiştirilmesi anlamını taşımaz.

	3 . İŞÇİYE VERİLECEK GÖREV

İşveren , işçiyi  unvanı ve pozisyonu kendisince belirlenmek
üzere;

a. Yönetim kategorilerinde , 

b. Mağazalarda yönetim dışında kalan kategorilerde ,
görevlendirebilir. 

	4 . YAPILACAK İŞ

İşçi , yukarıda yazılı 3 üncü maddenin ... bendine göre..
…. ……….branşında ve kapsamı ekli belgelerde tebliğ edilen
işi yapacaktır . İşçi gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı
veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde geçici
veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir . 

	5 .İŞE BAŞLAMA TARİHİ VE SÖZLEŞME SÜRESİ

         Bu iş sözleşmesi …/…/…… tarihinde
başlamış olup belirlisürelidir .

	6 . DENEME SÜRESİ

İşçi , deneme süresine tabi olup , bu süre iki aydır . Taraflar
bu süre içinde iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak
feshedebilirler . Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret
ve diğer hakları saklıdır . Deneme süresi içinde , iş
sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin çalıştığı süreye
ait ücreti dışında , herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

	7 . ÇALIŞMA SÜRELERİ

        İşyerinde aylık çalışma gün sayısı……Gün

        Günlük çalışma saati          ……..Saat

        Olarak belirlenir. Personelin kıdemi ,işyerindeki
hizmet süresidir.

        (Aylık çalışma gün sayısı =(Ay içindeki
çalışma saati)/7,5))

        Personelin aylık sigortalılık gün sayısı da ,
yukarıdaki formüle göre hesaplanır. 

	8 . FAZLA ÇALIŞMA

İşveren , ülkenin ve şirketin genel yararları , işin niteliği
veya üretimin arttırılması gibi durumlarda zorunlu nedenlerle ve
olağan üstü hallerde yasalarda belirtilen şartlara uygun olarak
fazla çalışma yapmayı kabul eder . İşveren veya vekilinin yazılı
talebi olmadan veya işveren veya vekilinden izin alınmadan işçinin
kendi arzusu ile yaptığı fazla çalışma ücretine hak
kazanmayacağı taraflarca kabul edilir .

	9 . TELAFİ ÇALIŞMASI

Zorunlu nedenlerle işin durması , ulusal bayram ve genel tatillerden
önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ve benzer nedenlerle
işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde veya
altında çalışılması ve tamamen tatil edilmesi veya işçinin
talebi ile kendisine izin verilmesi halinde , işveren iki ay içinde
çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir . Bu
çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma
sayılmaz .

	10 . YILLIK ÜCRETLİ İZİN

Yıllık ücretli izin süresi ve izine ilişkin hususlar İş Kanunu
ve Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde de belirtildiği şekilde
uygulanır . İşçi yıllık ücretli iznini işveren veya vekili
tarafından uygun görülecek bir zamanda yasada belirtilen kıdemine
göre kullanır .

	

	11 . ÜCRET

$

&

*

,

T

X

Z

œ

¢

¶

¸

Ì

Ü

à

æ

ö

’

ž

Æ

Ö

Ø

Z

ž

¸

Ì

æ

ö

$

Ô

Ø

SBelirlenen ücret müteakip ay içerisinde banka kanalı ile ödenir . 
İşçi ücretinin , yıl içerisinde farklı gelir vergi dilimlerine
tabi olması dolayısıyla yasal mevzuatın devlet tarafından
değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelebilecek ücret
değişikliklerinde oluşabilecek durumları kabul ve taahhüt eder . 

	12 . ÖZEL ŞARTLAR 

a . İşçi , görevi nedeniyle kendisine , bağlı ve sorumlu
bulunduğu birime teslim edilen demirbaş , her türlü   teçhizat
v.b. eşyanın muhafazasından , hasar ve ziyana uğramasından
sorumludur .

b . İşverenin , işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme
gereği olmaksızın , teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik
arz etmeyen nakdi / ayni ödemeler , işçiler bakımından
kazanılmış hak niteliğinde olmayıp , tekrarlanacağı anlamına
gelmez .

c . İşçi , şirketin iş yönetim ilkelerine , genel iş ve sosyal
kapsamlı uygulamalarına , çalışma usul ve esaslarına ilişkin
çıkardığı , yönerge , prosedür , talimatname , bildiri , duyuru
ve sirkülere uymayı kabul ve taahhüt eder .

d . İşçi iş sözleşmesinin feshinde kendisine teslim edilmiş olan
her türlü demirbaş , malzeme , araç gereç ve eşyayı eksiksiz ve
sağlam olarak teslim etmeyi , kendi kasıt veya kusurundan meydana
gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder .

e . İşçi işverenin yazılı iznini almaksızın , işverenin ,
ortaklarının , ilgili kişi ve kuruluşlarının bunların idare ve
sahiplerinin her birinin stratejileri , planları , mali durumları ,
faaliyetleri , özel işlemleri , anlaşmaları , meslek veya işletmeye
özgün sırlarını veya menfaatlerine ilişkin hiçbir bilgiyi
üçüncü kişilere açıklamamayı kabul ve taahhüt eder . 

f . İşçi , işveren veya vekilince belirlenen ilk amirine karşı
sorumlu olmayı , kanun , tüzük , yönetmelikler ile işverenin iş
ilişkisi nedeniyle koordineli çalıştığı kuruluşların
sözleşmelerine aykırı işler yapmamayı , kendinden bu yolda bir iş
istenmesi halinde bir üst amirini veya konu ile ilgili diğer şirket
yöneticilerini uyarmayı kabul ve taahhüt eder .

g . İşçi , işverenin yazılı onayı olmaksızın herhangi bir
maksatla ve ad altında  hiçbir ek işte menfaat karşılığı 
çalışamayacağı gibi üçüncü şahısların hesabına da herhangi
bir iş veya hizmet faaliyetinde bulunamaz .

h . İşçi , iş yerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış
olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı ,
çalışılması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması
veya kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı kabul
ve taahhüt eder .

i . İşveren , işçilik haklarını ödemek , ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymak , işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini
almakla yükümlüdür .

k . İşveren , işçinin görevini yerine getirmesi için gereken
çalışma koşullarını sağlamakla yükümlüdür .

            

13 . SON HÜKÜMLER

a . Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlara ilişkin olarak
yürürlükte olan İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile
diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır . 

b . Sözleşmenin uygulamasında çıkacak uyuşmazlıkların
giderilmesinde işyerinin bulunduğu mahkemeler ve icra daireleri
yetkilidir. 

c. İş bu belirsiz iş sözleşmesi ……./…../ ……. tarihinde
taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilerek okunup imzalanmış ,
işçi ve işveren belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı
kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.			       

 		

                               

             İşveren veya Vekili					  İşçi

		   (kaşe imza)                           
	 Adı ve Soyadı

                                    
        			 (İmza)

										

									Not:	

									Sözleşmenin bir örneğini aldım.

	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78