Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

            ……….ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN ,

KATILAN :

VEKİLİ :

DAVACI : K.H.

SANIK :

KONU : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-Yerel Mahkeme tarafından __/__ Esas No ile görülmekte olan ceza
davasının…….tarihli duruşmasında sanık hakkında kişiyi hürriyeti yoksun
kılma suçundan beraat kararı verilmiştir. Bu kararı temyiz ediyoruz

2-Yerel Mahkeme tarafından aynı esas numarası ile görülen ceza davasında
sanık hakkında şantaj ve tehdit suçundan hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına hükmetmiştir. Müvekkilin talebi üzerine bu kararlara da
itiraz ediyoruz

3-Gerekçeli karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli karar
tarafımıza tebliğ edildiğinde gerekçeli itiraz ve temyiz dilekçelerimizi
ibraz edeceğiz.

İSTEM SONUCU :

Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde bildireceğimiz ve re’sen
göz önüne alınacak nedenlerle;

1- Yerel Mahkemenin sanık açısından hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararına İTİRAZIMIZIN kabulüne karar verilmesini,

2-Yerel Mahkemenin beraat kararının temyizen tetkiki ile BOZULMASINA
karar verilmesini ve gerekçeli karar vekil sıfatı ile tarafımıza tebliğ
edilene kadar işbu dilekçemizin süre tutum dilekçesi olarak kabulüne
karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz.

Katılan Vekili