Giriş yap
Kayıt ol

        VEKALETNAME

VEKÝL EDEN		:

VEKÝL				:

Aracýlýðýmýzla ihracat yapan
.......................................................................(
vekil)’in; üzerimizden, geçmiþte yaptýðý ve bundan sonra
yapacaðý ihracat iþlemlerinin Türkiye Ýhracat Kredi Bankasý A.Þ.
(Türk Eximbank) nezdinde, Ýhracat Kredi Sigortasý kapsamýna
alýnabilmesi için müracaatta bulunmaya, sigorta sözleþmesini
imzalamaya, sigorta iþlemlerine iliþkin her türlü iþleri takibe,
sigorta sözleþmesinden ötürü sigorta ettiren (sigortalý)
sýfatýyla þirketimize ait her türlü yükümlülüðü yerine
getirmeye, sigorta primlerini ödemeye, prim ödeme makbuzlarýný ahzu
kabza, formlarý doldurmaya, gerekli her türlü beyanda bulunmaya,
ihtar ve ihbarlarý keþide ve kabule, tazminat talebinde bulunmaya,
tazminat talebi için gerekli tüm vesikalarý tanzim etmeye, ödenecek
tazminatý ahzu kabza, sulh ve ibraya, poliçe kapsamýnda doðmuþ ve
doðacak tazminat alacaklarýmýzý bankalara temlik etmeye, iþbu
sigorta ile ilgili her türlü iþlemi þirketimiz nam ve hesabýna
yapmaya mezun ve yetkili olmak üzere
........................................................................
............................vekil tayin ettik.

VEKÝL EDEN: (Yetkili Kiþilerin Kaþe ve Ýmzalarý)

NOT : Ýþbu vekaletname noter tarafýndan düzenlenecek olup, vekil
eden yetkililerine ait imza sirküleri eklenecektir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78