Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kiralananın Kiracı Tarafından Üçüncü
Bir Kişiye Kiralanmış Olması Nedeniyle Sözleşmesinin Feshi İle
Kiralananın Tahliyesine Karar Verilmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalıların murisi …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait
olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli
kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık ....
TL. kira ödemektedir.

D

N

R

H

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

kiraya vermiş, kendisi de söz konusu daireden tamamen taşınmış,
kendi evine yerleşmiştir.

3-)  Söz konusu aykırılığın giderilmesi için müvekkilim
tarafından davalıya … Noterliğinin …/…/… tarih ve …
yevmiye numaralı ihtarnamesi çekilmiş olmasına rağmen davalılardan
herhangi bir cevap gelmemiş ve taraflar alt kira sözleşmesini sona
erdirmemişlerdir.

4-) Bu nedenle, kira sözleşmesinin feshiyle kiralananın tahliyesine
karar verilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K.
m. 256 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, noterden çekilen ihtarname, tapu
kayıtları,   tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, alt kira yasağına aykırı hareketle
kiralananı bir üçüncü kişiye kiralaması nedeniyle kira
sözleşmesinin feshine, davalının kiralayanı
tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78