Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kiralananı Yeni İktisap Nedeniyle
Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalıların murisi …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait
olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli
kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık ....
TL. kira ödemektedir.

2-) Müvekkilim …, söz konusu daireyi iktisap ettiği tarih olan
…/…/… tarihinde … Noterliğinin …/…/… tarih ve …
yevmiye numaralı ihtarnamesi ile kiralananı iktisap ettiğini ve
sözleşme süresinin dolma tarihi olan …/…/… tarihinden sonra
yeni dönem için kira sözleşmesinin uzatılmayacağını ve bu
nedenle de …/…/… tarihine kadar kiralananı tahliye etmesi
gerektiğini” ihtaren bildirmiştir. Ancak davalı, ihtarnameye ve
kira süresinin dolmasına rağmen kiralananı tahliye etmemiştir.

Ð

Ò

@

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Kiralanan müvekkilim tarafından sonradan iktisap edilmiş olup,
müvekkilimin mesken ihtiyacı vardır. Zira müvekkilimin kendisi de
başka bir yerde kirada oturmakta ve memuriyetten emekliye ayrılması
nedeniyle almış olduğu ikramiye ve yaptığı tasarruflarıyla söz
konusu daireyi satın almıştır.

4-) Bu nedenle,  kiracının tahliyesine karar verilmesi için dava
açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 6570 S. K.
m. 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, noterden çekilen ihtarname, tapu
kayıtları,   tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, kiralananın sonradan iktisabı ve
konut ihtiyacına dayanılarak açılan davamızın kabulü ile
davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen
adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78