Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İ H T A R N A M E

İHTAR EDEN :

VEKİLİ : Av.Oğuz TURGUT

MUHATAP :

KONUSU : ....tarihinden itibaren aylık kira bedelinin (net) 20.000,00 TL

olarak ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1) Sayın Muhatap ; maliki ve kiralayanı bulunduğum .......adresindeki
  işyerini , 01.09.2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden
  kiracı sıfatı ile kullanmakta olup halen ödemekte olduğu aylık kira
  bedeli 10.800,00 TL’dir.

2) Muhatap .....başlangıç tarihli kira sözleşmesinin 10.maddesi
  uyarınca yenilenen her kira dönemi için kira bedelini %25 oranında
  artırmayı kabul ve taahhüt etmiş olmasına rağmen bu taahhüdünü
  yerine getirmediği gibi , günün şartları, kira sözleşmesinin
  başlangıcından bu yana kiralanının konumu ve değerinde meydana gelen
  değişiklikler ve emsal kira bedelleri karşısında halen ödenmekte
  olan kira bedeli çok düşük ve ekonomik gerçeklerden uzak kalmıştır.

3) Yukarıda açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kira
  bedelinin değişen yeni koşullar ve hak ve nefaset ilkeleri gereğince
  (net) 20.000,00 TL olarak ödenmesini talep etmemde zaruret hasıl
  olmuştur.

 Bu nedenlerle muhataba ; Tükk Borçlar Kanunu’nun 350 ve 347/2
 maddeleri uyarınca açacağım tahliye davalarından doğacak tahliye
 haklarım saklı kalmak kaydı ile,

a) 01.09.2014 tarihinde başlayacak olan yeni kira döneminden itibaren
  aylık kira bedelini (net) 20.000,00 TL olarak ödemesini

b) Aksi taktirde aleyhine yetkili mahkemelerde kira tespiti ve tahliye
  davaları açacağımı

c) Bu davalarda hükmedilecek olan yargılama giderleri ve avukatlık
  ücretlerinin de kendisinden ayrıca tahsil edileceğini

 İhtar ederim.11.06.2014

 İhtar Edene (Kiraya Veren )

 Vekili Av.Oğuz TURGUT

 Sayın Noter ;

 Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini
 , bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi verilecek bir
 nüshasının da tarafıma iadesini rica ederim.

.