Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL …..SULH HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No.		: 

Davalı		: 

Vekili		: 

Davacı		: 

T.Konusu		: Davaya Karşı Beyanlarımızın Sunulmasından İbarettir.

Açıklamalar	: 

		İstanbul ……Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……..Es.sayılı
dosyası ile müvekkil aleyhine kira tespit davası açılmıştır.
Mezkur dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğ edilmiş olup; yasal
süresi içerisinde davaya karşı itiraz ve beyanlarımızla,
delillerimizi sunuyoruz.

		Müvekkile, ……….. Zeytinburnu/İST. adresinde bulunan mecurda
01.05.2005 tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak bulunmakta olup;
mecura taşınma aşamasında pek çok masraf yapmıştır. Bodrumun
açılması, tamir ve onarım olarak yapacağı masraflardan 17.500 TL.
sını da mülk sahibinin karşılayacağı kararlaştırılmıştır.
Nihai olarak Mecur 28.07.2009 tarihinde davacı tarafından satın
alınmış olup; bu tarihten sonraki kira bedelleri de davacıya
düzenli olarak ödenmektedir.

		Davacının mecuru satın almasından sonraki tüm kira dönemlerinde,
kiracı müvekkile tarafından tefe-tüfe ya da enflasyon
ortalamasının üzerinde artışları yapılmıştır. Zira 01.05.2010
tarihinden itibaren 780 TL., 01.05.2011 tarihinden itibaren 880 TL.,
01.05.2012 tarihinden itibaren 970 TL. olarak arttırılmış ve bu
şekilde ödenmiştir. Yine davacının iddia ettiği gibi kiracı
müvekkilemin halen aylık 880 Tl. kira bedeli ödediği gerçeği
yansıtmamakta olup; 01.05.2012 tarihinden bu yana aylık 970 TL. olarak
kira bedeli ödenmektedir.

		Davacı tarafın davasına dayanak gösterilen Beyoğlu
16.Noterliği’nin ……. tarih ve ……. yevmiye no.lu ihtarnamesi
01.05.2012 başlangıç tarihli kira dönemini kapsamakta olup; dava ile
alakası bulunmamaktadır. Zira işbu tespit davası ile 01.05.2013
başlangıç tarihli gelecek dönem kira bedellerine ilişkin tespit
talep edilmekte, halihazırda bulunduğumuz dönemi kapsamamaktadır.

		Mülkiyeti davacıya ait bulunan mecur; bodrum kat + zemin kat + 2
normal kattan ibaret olup; her katı yaklaşık 20 m2. civarındadır.
Dolayısıyla davacı tarafın taşınmazın değeri olarak gösterdiği
1.000.000 TL. afaki bir rakamdır. 

|

†

`

b

␃愁Ĥ摧繇]᠀aşınmazın toplam değerinin kira ile
orantılanmasının da zaten bir anlamı olmayacaktır. Ancak
taşınmazın gerçek değerinin tespiti de yine davacının 28.07.2009
tarihinde satın almış olması nedeniyle ilgili tapu müdürlüğünde
ve vergi dairesinde sordurularak da öğrenilebilir. 

		Müvekkilemin kiracısı bulunduğu mecurun bulunduğu konumu,
büyüklüğü, cephesi, bina ve yapı kalitesi, kullanım alanı vb.
vasıflarına bakıldığında halihazırda ödenen aylık 970 TL.
meblağın dahi yüksek olduğu görülmektedir. Bu husus mecur
civarında bulunan diğer taşınmazlara bilirkişi marifeti ile tespit
aşamasında incelendiğinde daha net anlaşılacaktır. Zira cephe ve
konum itibariyle daha uygun, bina ve yapı kalitesi açısından daha
güzel ve sağlam, alan bakımından daha geniş olan civar
taşınmazların kirası müvekkilemin ödediği kira bedelinin dahi
altında kalmaktadır. Bu nedenle davacı tarafın aylık 6.000 TL. gibi
fahiş bir kira talep etmesi kabul edilemez.

		Bunların yanı sıra davacıya ait taşınmaz; eski bir yapı olup;
alanı itibariyle yeni bir yapı yapılmasına imar bakımından ve
fiziki olarak da mümkün değildir. Dolayısıyla mevcut yapı
dışında taşınmazın arsa değerinin de kıymeti davacı tarafından
iddia edildiği şekilde yüksek meblağlara ulaşması zaten mümkün
değildir. 

		Hülasa; bugüne kadar müvekilemce davacıya ait mecurun kira
bedelleri düzenli olarak enflasyon ve rayiç kira bedellerinin
üzerinde artırılarak ödenmektedir. Bu nedenle ayrıca bir kira
artırımı talebi iyiniyetli ve samimi bir talep değildir. Müşteri
ve işlerini oturmuş müvekkilemi sıkıştırarak mecurun ederinden
fazla bir kira bedeli alma düşüncesi yatmaktadır. Zira davacı işbu
kira artırımı davasından önce müvekkilenin tahliyesine yönelik
iradesini çeşitli yollarla ortaya koymuş, bu şekilde amacına
ulaşamayınca işbu davayı açmıştır.

Netice-i Talep	: Yukarıda arz ve izahına çalıştığımız ve de
muhakemenin seyri   esnasında ortaya çıkacak olaylar veçhile;
Öncelikle işbu davanın reddine, mahkeme masrafları ile ücret-i
vekaletin davacı tarafa tahmiline karar verilmesini ve gereğini
bilvekale saygıyla dileriz.

Davalı Vekili