Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                              KAYSERİ

DAVACI        : 

VEKİLLERİ     : 

DAVALI        : 

      

		

DAVA           : TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

 

AÇIKLAMALAR:

       Müvekkilimiz ile davalı arasında yapılan 06.08.2014
tarihli yazılı kira sözleşmesi ile davalı, müvekkilimize ait
Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Erciyes Sit. C Blok B Giriş No:4/12
adresindeki gayrimenkulü 06.08.2015 tarihine kadar bir yıllığına
kiralamıştır. Ancak 2014-2015 yılı kira bedelinden kalan 8.086.00
TL müvekkilimize ödenmemiştir.

       Taşınmazı halen kullanmasına rağmen kira bedelini
ödemeyen davalı hakkında Kayseri ... İcra Müdürlüğü’nün
2014/16089 E. sayılı dosyası ile haczi ve tahliye talepli icra takibi
başlatılmıştır.

␃༃梄币梄愁̤摧≋Y

|

‚

Â

Î



$

^

‚

†

º

Ä

Atebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün geçmiş
olmasına rağmen davalı tarafından herhangi bir ödeme
yapılmamıştır. Davalının temerrüdü nedeniyle tahliyesine karar
verilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

H. NEDENLER    : İ.İ.K, B.K, H.M.K ve ilgili yasal mevzuat

S. DELİLLER      : 06.08.2014 tarihli yazılı kira sözleşmesi,
Kayseri 5. İcra 

Müdürlüğü’nün 2014/16089 E. sayılı dosyası ve ikamesi
mümkün her türlü yasal delil

NETİCE-İ TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davalının
gayrimenkulden 

tahliyesine, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalıya
tahmiline karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep
ederiz.10.11.2014

							        DAVACI VEKİLLERİ

     

EKİ: 

06.08.2014 tarihli yazılı kira sözleşmesi sureti

Onanmış vekaletname sureti

Harç ve gider avans makbuzu