Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (ALACAKLI)              : 

VEKİLİ                      
               : Av. 

                          Adres antette.

KARŞI TARAF (BORÇLU)         : 

DAVA KONUSU                         :  Borca
İtiraz etmiş bulunan borçlunun itirazlarının kesin
kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının
davalıdan tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

A Ç I K L A M A L A R

1.   Borçlu; müvekkil ile asıl borçlu (diğer dosya borçlusu )
………………….. arasında imzalanan 25/05/2011 tarihli Yukarı
Dudullu Mah. ………………….. Ümraniye/İST. adresinde bulunan
gayrimenkulün kiraya verilmesine ilişkin kira kontratında imzası
bulunan müteselsil kefildir. 

      2.   Asıl borçlu(diğer dosya borçlusu ) tarafından
kira sözleşmesinden kaynaklanan 2012 yılı Haziran ayı Bakiye kira
aidatı ile 2012 Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kira aidatları
ödenmemiştir. Söz konusu alacaklara istinaden İstanbul Anadolu 20.
İcra Müdürlüğü’ nün …………… E. dosyası ile takibe
geçilmiş borçlulara Örnek no:7 ödeme emri tebliğ edilmiş asıl
borçlu herhangi bir itirazda bulunmadığı gibi ödeme de
yapmamıştır neticede dosya asıl borçlu yönünden kesinleşmiştir.

È

ô

ö

È

ô

ö

þ

þ

p

¸

È

Ê

æ

münün içerdiği belgele niteliğini haizdir. Bu nedenlerle itirazın
kesin kaldırılması talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. 

4. Ayrıca kira sözleşmesinin hususi şartlarından dolayı mecurun
tahliyesi için İstanbul Anadolu ….. İcra Müdürlüğü’ nün
2012/24991 E sayılı dosyası ile tahliye talepli icra takibine
geçilmiştir.   Yukarıda izah edilen nedenlerle Borçlu ……….. 
‘un ödeme emrine itiraz ettiği müvekkilime 05.10.2012 tarihinde
tebliğ edildiğinden, kanuni süre olan 6 aylık süre içinde
borçluların itirazlarının kesin kaldırılması için iş bu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                  :   İcra ve İflas
Kanunu m. 60-62-67-68 ve ilgili diğer maddeleri, Borçlar Kanunu, Hukuk
 Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER                     :  
…………..başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Yargıtay
Kararları, İcra Müdürlüğünün ./… Esas numaralı takip
dosyası, Aidat borcunun ödenmediğine dair makbuz, Borçluların
itiraz dilekçeleri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                     :  Yukarıda
saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile, Borçluların
itirazlarının kesin kaldırılmasına, Borçluların %40 icra inkar
tazminatı ödemeye mahkum edilmelerine ve yargılama giderleri ile
ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.		

DAVACI VEKİLİ