Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Belirli Süreli Kira Sözleşmesinde
Sözleşmenin Feshi İle Kiralananın Tahliyesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve …
adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira
sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık … TL.
kira ödemektedir.

2-) Davalıyla müvekkilim arasında yapılan kira sözleşmesinin
özel hükümler başlığını taşıyan kısmın ... maddesinde;
“kira sözleşmesinin bir yıllık olarak yapıldığı, her kira
dönemi sonunda tarafların anlaşması halinde kira sözleşmesinin bir
yıllığına uzamış sayılacağı” açıkça düzenlendikten sonra,
... maddesinde de; “taraflardan birinin kira sözleşmesinin yerine
getirilmesini çekilmez hale getirmesi durumunda kira sözleşmesinin
feshedileceği” hükme bağlanmıştır.

 h

> h

h

> h

h

- h

h

gd

„Ô

^„Ô

gd

gd

„Ô

^„Ô

gd

mdan gerek apartmanda oturan diğer kişiler, gerekse komşu
apartmandakiler rahatsız olmuşlardır.

4-) Müvekkilim tarafından davalıya ... Noterliğinin …/…/…
tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile söz konusu
davranışlara son vermesini, aksi taktirde kira sözleşmesinin
feshedilerek tahliyesinin isteneceği” ihtaren bildirmiş olmasına
rağmen herhangi bir sonuç elde edilememiştir. Bu nedenle tahliye
davası açmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K.
m. 264, ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Kira
sözleşmesi, ihtarname, Tapu Kayıtları  tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının, sözleşmenin yerine
getirilmesini çekilmez hale getiren davranışları nedeniyle kira
sözleşmesinin feshine, davalının kiralayanı
tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78