Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        		  		KİRA KONTRATI

DAİRESİ

	MAHALLESİ

	SOKAĞI

	NUMARASI

	KİRALANAN ŞEYİN NEVİ

	KİRAYA VERENİN ADI SOYADI

	KİRAYA VERENİN İKAMETGAHI

	KİRACININ ADI SOYADI

	KİRACININ İKAMETGAHI

	BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI

	İLK ONBİR AYIN AYLIK BEDELİ 

	SON AYIN KİRA BEDELİ

	KİRANIN ÖDEME ŞEKLİ	BİRER AYLIK PEŞİN

KİRA MÜDDETİ	5 (BEŞ) YILLIK

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ	…/…./2015

KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ HALİ	KULLANIMA HAZIR İŞYERİ

KİRALANMA AMACI

	TESLİM EDİLEN DEMİRBAŞ	

24.12.1980 gün ve 2361 sayılı kanunla değiştirilen 193 sayılı
gelir vergisi kanununun 70,94 ve 105. maddeleri gereğince tüccar,
serbest meslek erbabı ve çiftçiler, ticari, mesleki ve zirai işleri
ile ilgili olarak yaptıkları kira ödemelerinden %25 oranında gelir
vergisi tevkifatı 	yaparak vergi dairesine yatıracaklardır. 

488 sayılı damga vergisi kanununu değiştiren 21.11.1980 gün ve 2367
sayılı kanunlar gereğince mal sahibi ve kiracı için %1 , Kefil
için %5 olmak üzere mukavele müddetine göre bütün kira bedelinin
binde altısı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır. . Teslimat
hakkındaki şerhlerde her imza için….. 500.000 liradan yukarı
olanlar 100 liralık damga pulu yapıştırırlar. Pullar tarih ile
beraber imza veya mühür konulmak suretiyle iptal olunacaktır. İlk
pul için bir iptal muamelesi kabul edilir. 

	Bu kira Sözleşmesi 210 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince 5000
liralık damga pulu 	yapıştırılınca geçerlidir. 

			KİRA KONTRATI HUSUSİ ŞARTLAR

YÖNETİM GİDERLERİ

	Kiralanan mahallin , kiralanma tarihinden itibaren kullanılmadan
doğan tüm masrafları su, elektrik ve yakıt giderleri ile temizlik ,
bakım , işyeri(bina) aidatı kiracıya aittir. Kat Mülkiyeti Yasası
gereğince mülk sahibinin yükümlü olduğu tüm sair giderler
kiralayana (mülk sahibine) ait olup işbu giderler istisnadır.

KANUNİ GİDERLER

	Kira bedeli ile ilgili olup kiracı tarafından maliyeye yatırılması
gereken stopaj ve çevre temzilik vergisi kesintisi kiracıya aittir. Bu
meblağ kira bedelinden mahsup edilmeyecek ve taraflar arasında
kararlaştırılan kira bedeli, kiralayana tam olarak ödenecektir.
Kiracı bu oranlarda değişiklik olduğu taktirde, ayrıca bir ihtara
gerek kalmaksızın değişen oranlar üzerinden gerekli tevkif atları
yaparak ilgili vergi dairesine süresi içinde ödeyecektir. Stopaj
makbuzları ve çöp vergisi ödendi makbuzlarının fotokopisi de
kiralayana verilecektir. Kira sözleşmesinin uzaması halinde , kira
artırımı net kira üzerinden yapılacağından , kiracı vergi tevkif
atlarını gene bu maddeye göre hesaplayacaktır. Bu yükümlülüğün
 süresi içinde yerine getirilmemesinden dolayı her türlü
sorumlulukla birlikte tüm zarar ve ziyan kiracıya ait olup mal
sahibinin kiracıya rücu hakkı mahfuzdur.

3.	KİRACININ HAK VE BORÇLARI

	Kiracı mecuru kısmen veya tamamen başkasına ciro ve devir etmek
isterse mülk sahibinin muvafakatini almak zorundadır. Kiralanan yerin
kullanma şeklini değiştiremez, Kiracı binaya yanıcı , parlayıcı
, patlayıcı ve kokulu maddeler sokamaz.  Kiracı kat mülkiyeti
Yasasına aykırı hareket edemez çevreyi rahatsız edici eylemlerde
bulunmaz. 

*

,

@

J

L

X

Z

\

z

|

~

€

®

°

´

¶

º

¢

î

ð

,

Z

瑹䋢:Ԁ´

¶

¸

º

␃༃梄币梄愁̤摧坿6

CKİRALANANDA DEĞİŞİKLİK

	Kiralanan kiralama amacına uygun biçimde eksiksiz kapı ve
pencereleri sağlam kullanılabilir durumda ve içeride 1 büro oda ve
mutfak ile Wc ve banyo şeklinde bölümlüdür. Kiracı , büroya
teknik ve estetik yönden bir zarar vermeden ve bütün masrafları
kendisine ait olmak üzere, kiralananda ihtiyaca göre ilave bölümler
ve binanın onaylı elektrik projesini ihlal etmemek şartıyla mal
sahibinin onayını alarak seyyar elektrik tesisatı yapabilir.
Kiralananın tahliyesi zamanında, kiracı; gayri menkulü kiraladığı
tarihteki şekliyle kiralayana teslim edecektir.

AYLIK ÖDEMELER

	Kira bedeli her ayın en geç 3. günü kadar kiralayanın
..……………………………….nolu hesabına peşin ve nakit
olarak yatırılacaktır. Şayet her hangi iki aya ait kira bedelinin
veya masraf payının süresinde ödenmemesi halinde , hiçbir ihtara
gerek bulunmaksızın iki aylık kira bedelinin iki katı kira bedeli
muaccelliyet kesbedecektir. Muacceliyet kazanan kira bedelleri izleyen
ayların kira bedeli olarak tahakkuk edecektir. Mülk sahibi bunun
dışındaki kira sözleşmesi gereğince ileriki(henüz gelmeyen aylar
nedeniyle) kiraları talep edemez. 

KİRA DÖNEMİ VE YILLIK ARTIŞ ORANI 

	Kira kontratının süresi 5 ( BEŞ ) yıl olup taraflar kira
sözleşmesinin bitiminden 3 ay önce yazılı olarak akdin feshi
ihbarında bulunmadıkları ve yeni dönem kira bedelinde
anlaştıkları taktirde yeniden aynı şartlarla artırım yapılmak
şeklinde anlaşma uzatılır. 

Kira artışı; yıllık kira dönemi bitiminde , ikinci yıl aylık
kira bedeli TÜFE ve TEFE ortalamasının +5 i oranında oranında zam
yapılmak suretiyle bulunacak meblağ bir sonraki yılın kira bedelini
oluşturacaktır.

7. FESHİ İHBAR VE SORUMLULUKLAR

  Kiracı tahliyeye ilişkin beyanını mülk sahibine en az üç ay
(3 Ay) önce bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapıldığı andan
itibaren 3 aylık kendisine ait olan kira bedelini ödeyeceği gibi
herhangi bir kiracı bulunamaz ise sonraki iki aylık kira bedeli de
eski kiracıya aittir. Ödenen iki aylık kira bedeli kiracı bulunması
durumunda bulunduğu andan itibaren kalan kira bedeli eski kiracıya
iade edilecektir. Bunun dışında herhangi bir kira bedeli kiracıdan
talep edilemez. Kiracı herhangi bir sebeple tahliye etmesi durumunda
bir sonraki kiracıdan uygun gördüğü bedel miktarınca (en az bir
yıllık kira bedeli miktarınca) hava parası talep etme hakkına
sahiptir. 

8. MÜTESELSİL KEFİL

  İşbu kira sözleşmesine aşağıda imzası bulunan
……………………………. Müteselsil olarak kefil olmuştur.

 

9. YARGI YERİ TAYİNİ

  İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde
……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu kira akdi …/…/2015 tarihinde düzenlenmiş olup kira
başlangıç tarihi 01.01.2015 tarihidir. Taraflarca serbest iradeleri
ile toplam 9 madde ve iki suret olarak düzenlenmiş, okunmuş ve imza
altına alınmıştır. …/…/2015

		KİRACI 					KİRALAYAN

                      MÜTESELSİL KEFİL