Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Sözleşme Hükümlerine Aykırılık
Nedeniyle Tahliye   ve …TL. Tazminat İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve …
adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira
sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL.
kira ödemektedir.

2-) Davalı … ile müvekkilim … arasında yapılan kira
sözleşmesinde de belirtildiği üzere, kiracı, kiralananı gerekli
olan ihtimam derecesinde koruyup gözetecek ve kiralananda bulunan
demirbaşlara zarar vermeyecektir. Ancak kiracı …, sözleşme
hükümlerine aykırı olarak hareket etmiş ve dairenin tüm odaların
tabanında bulunan parkelere, banyo musluklarının açık kalması
nedeniyle su taşmış ve tüm dairenin taban döşemesi kullanılmaz
hale gelmiştir.

ì

î

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

eşmeye aykırılığı ortadan kaldırıp dairenin parkelerini tamir
ettirmesi için … Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye
numaralı ihtarnamesi çekilmiş olmasına rağmen davalı söz konusu
sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırıp parkeleri tamir
ettirmemiştir. Davalının daireye vermiş olduğu zarar keşif ve
bilirkişi raporlarıyla da tespit ettirileceği üzere tahmini olarak
…TL. civarındadır.

4-) Bu nedenle, kiralananın tahliyesine ve tazminata karar verilmesi
için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 818 S. K. m.
250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, noterden çekilen ihtarname, tapu
kayıtları, keşif ve bilirkişi raporu, tanık beyanları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta
olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine,
kiracının daireye vermiş olduğu zarar tutarı olan toplam
…TL.’nin tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78