Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     1000

TL.’lik

Damga Pulu

          

      KİRA SÖZLEŞMESİ

 DAİRESİ:  MAHALLESİ:  SOKAĞI:  NUMARASI:

 

 KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ

 KİRAYA VERENİN ADI, SOYADI

 VE İLAMETGAHI

 KİRALAYANIN ADI, SOYADI

 İKAMETGAHI

 

 BİR SENELİK KİRA KARŞILIĞI BİR AYLI KİRA KARŞILIĞI

 

 KİRA KARŞILIĞI NE ŞEKİLDE ÖDENECEĞİ KİRA MÜDDETİ   KİRANIN BAŞLANGICI KİRALANAN ŞEYİN ŞİMDİKİ DURUMU

 KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN

 KULLANILACAĞI

  

      KİRALANAN ŞEY İLE BERABER TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ
EŞYANIN BEYANI1) 24.12.1980 gün ve 20361 sayılı Kanunla değiştirilen 193 Gelir
Vergisi Kanununun 70,94,ve 106.

maddeleri gereğince:

Tüccar serbest meslek erbabı ve Çifçiler.Ticari Mesleki ve zirai
işleri ile ilgili olarak yaptıkları kira

ödemelerinden %25 oranında gelir vergisi tevkifatı yaparak vergi
dairesine yatıracaklardır.

2) 488 sayılı Damga vergigsi Kanununun değiştirilen 21.11.1980 gün
ve 2344 sayılı ve 30.12.1980 gün ve 2367

sayılı kanunlar gereğince:

Malsahibi ve kiracı %01,kefil için %05 olmak üzere mukavale
müddetine göre bütün kira bedelinin binde 6

sı nispetinde damga pulu yapıştırılacaktır.Teslimat hakkındaki
şerhlerde he imza için 501 liradan 1000 liraya kadar (1000 dahil 10
lira, 1001 liradan 5000 liraya kadar (5000 dahil) 15 lira, 5001 liradan 
10.000 liraya kadar

(10.000 dahil) 20 lira,1001 liradan 100.000 liraya kadar (100.000
liradan 500.000 liraya kadar(500.000)dahil

50 lira,500 liradan yukarı olanlar 100 liralık damga pulu
yapıştırırlar.Pullar tarih ile beraber imza veya mühür konulmak 
suretiyle iptal   olunacaktır.

İlk pul için bir iptal muamelesi kabul edilir.

BU KİRA SÖZ LEŞMESİNE 210 SAYILI KANUNUN 5.MADDESİ GEREĞİNCE 500
LİRALIK DAMGA PULU

YAPIŞTIRILINCA GEÇERLİDİR.

         

       

  1- Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi kullanmaya ve
bozmamasına evsaf ve meziyetlerini

  şöhret ve itibarını kaybetmesine meydan vermemeğe, ve içinde
oturanlarla (varsa) onlara iyi dav-

  ranmaya mecburdur.

  2- Kiralanan yerin Su ,Elektirik , Havagazı,yakıt masrafları
,kapıcı parası kiracıya aittir.

  3- Kiracı kiraladığı şeyin,kiralanan kiracı tarafından
üçüncü şahsa kısmen veya- tamamen kir-

  alanıpta taksimatı ve ciheti tahsisi değiştirilir veya herhangi
bir suretle tahrip ve tadil edilirse, mal

  sahibi kira akdini bozabileceği gibi, bu yüzden vukua gelecek zarar
ve ziyanı protesto çekmeye ve

  hüküm almaya gerek kalmaksızın kiracı tazmine mecburdur.Vaki
zararın üçüncü şahıs tarafından

  yapılmış olması mal sahibinin birirnci kiracıdan talep hakkına
tesir etmez.

  4- Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs
onun üzerinde hak iddia ederse,kiracı

  hemen mal sahibine haber vermeye mecbudur.Haber vermezse zarardan
mesul olacaktır.Kiracı

  zaruri tamiratın icrasına müsade etmeye mecburdur.Kiralanan şeyin
alelade kullanılması için     

  menteşelemek,cam taktımak,reze koymak,kilitve sürgü
yerleştirmek,badana gibi ufak tefek ku-

  surlar mal sahibine haber vermeden ve münasıp müddet
beklemeden,kiracı tarafından

  yaptırırsa mal sahibinden istenemez.

  5- Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri mal sahibine ,kullanması için
lazım gelen temizleme islah

  masrafları kiracıya aittir.Bu hususta adete bakılır.

  6- Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise ,mal sahibine o
halde ve adete göre teslim etmeye

  mecburdur.Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demrbaş eşya ve
aletler kontrat müddetinin bi-

  timinde tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu demirbaşlar ve
gerek kiralanan şeyin teferruatı

  zayi edilir ve kullanmaktan dolayı eskirse, kiracı bunları
kıymetleri ile tazmine ve sahibi talep ey-

  lediği halde ödemeye mecburdur.

  7-Kiracı kiraladığı şeyi mukaveleye göre kullanmış olması
hesabıyla onda ve eşyasında hu-

  sule gelen eksikliği ve değişiklikten mesul olmayacaktır.
Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış ol-

  ması asıldır.

  8-Kiracı mukavele müddetini son ay içinde kiralanan şeyi görmeye
gelen taliplerin gezip 

  görmesine ve vasıflarını tetkik etmesine karşı koyamaz.

  9-Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı
takdirde, kiracı mal sahibinin bundan 

  doğacak zarar ve ziyanını tazmin edecektir.

  10-Kontratoya yapıştırılması gereken damga pulları ve kontrat
bedel ve harçları bele -

  diye ve noter dairelerine ödenecek harç ve resimler kiracıya mal
sahibine attir.

  11-Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut
işçilerin sıhhatı için ciddi bir

  tehlike teşkil edecek derece ve mahiyette bulunmayan şeyler kiracı
için kiralanan şeyi te-

 

X

Z

®

°

¶

¸

B

imtina ve kira müddeti içinde zuhuru halinde kontratı bozmaya veya 
kiradan bir

  miktar kesmeye talepte bulunamazlar.

  12-Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı
tezyinat masrafları kendisine ait 

  olacak ve mukavele müddeti bittiğinde yapılan her türlü masraf
için tazminat istemeye hakkı ol-

  mamak ve bu gayrimenkul inşaatın tamamı mal sahibinin olacaktır.

  13-Kiracı mal sahibinin rızası olmadan masrafı kamilen kendisine
ait olmak üzere Şehir suyu,

  Havagazı ve Elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten tesisatı
yoksa hususi televizyon anten

  tesisatı yoksa hususi televizyon anteni yaptırabilecektir.Bu
techizatın zarfiyat bedelleri ve Radyo 

  ve Televizyon abonesi gibi hizmet mukabili alınan resimler demirbaş
telefon varsa bunun abone

  ücreti kiracıya ait olacaktır.

  14-Bu sözleşmede yazılı bulunmayan hükümlere ihtiyaç
duyulduğunda 6570 sayılı kira ka-

  nunu , Medeni kanunu , Borçlar kanunu 634 Sayılı kat mülkiyeti
kanunu ve diğer yürürlükteki

  alakalı kanun ve Yargıtay kararları uygulanır.

                

            

               ÖZEL ŞARTLAR

   

           

      1)Kiracı taşınması amacı dışında kullanamaz, kısmen
veya tamamen devire ciro edemez,bir başkasının

      istifadesine sunamaz.

     

     2)Taşınmanızın aylık kira bedeli
net..........................TL'sıdır.Kira bedeli her ayın
..............'e kadar

       belirtilen banka hesabına veya elden ödenecektir.

      3)Banka hesap no:

      4)Aynı dönem içerisinde kira bedelinin iki ay ödenmemesi
halinde, ödenmeyen aydan, dönem kirasının

       sonuna kadar olan kira bedelleri muacceliyet kesbedeceği
gibi bu hal taşınmazın tahliyesi sebsbidir.

       5)Taşınmaza ait olan elektrik, su ve aidat giderleri ile
çevre temizlik vergisi taşınması kiraladığı andan 

       tahliye ettiği ana kadar kiracıya aittir.

       6)Kiracı apartman yönetiminin alacağı kararlara aynen
uyacaktır.

      7)Yıllık kira artış oranı %......................Olarak
artacaktır.

       

       8)Kiracı taşımaz sahibine temina olarak
........................................................................
....verilmiştir.Tahliye

       halinde taşınmazın kira, elektrik, su,doğalgaz, çevre
temizlik vergisi, yönetim giderleri sıfırlanıp taşınmazın

       hasarsız olarak boş teslimi takiben taşınmaz sahibi
tarafından kiracıya hemen iade edilecektir.

       

     9)Kefilin kefaletini müşterek ve müteselsil olup kefil
kontratın ilk yapıldığındaki kira dönemi ve belirlenen 

      süre için kefaletin mevcudiyetinin devamını beyan ve
imzasıyla kabul ve taahhüt eder.

       10)Taraflarca kira sözleşmesinde yazılı adresler kanuni
ikametgah adresi olarak kabul edilmiştir bu ad-

      reslerin değişmesi halinde taraflar keyfiyeti bir hafta
zarfında yazılı olarak birbirlerine bildireceklerdir.Aksi

       taktirde kotratta yazılı adreslere yapılacak tebligat
muteber sayılacaktır.

       11)Kira kontratı
.............................yıllıktır.Kontratın sona ermesinden bir
ay önce taraflar yazılı olarak    

      ihtarda bulunmadıkları taktirde kontrat bir yıl daha
uzamış ve yenilenmiş olur.

      

      12 ) MADDE 318- Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü
olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle
yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.

       

      13) Ayrıca 6098 sayılı türk borçlar kanunu
maddelerinden madde 325.madde348. madde 352. Ayrıca taraflar
tarafından okunarak anlaşılmış ve kabul edilmiştir.

       İş bu kontrat ...........................Maddeden ibaret
olup, ihtilaf halinde .............................Mahkemeleri ve icra

       daireleri yetkildir.

      Mezkur .........................iki tarafın rızasıyla ve
yukarıda yazılı şartlarla kiralanmış olduğuna dair bu kontrat

       ........................nusha olarak tanzim ve teati
edilmiştir.

          KEFİL                   KİRACI 
                  KİRAYA VEREN