Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Mevzu : 17.11.2014 tarihinde tarafımızca Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün …..
Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine karşı kötü niyetli
yapılan itirazın kaldırılmasıyla takibin devamına ve davalı aleyhine
takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi
talebimizi içerir dava dilekçemizin arzından ibarettir.

Açıklamalar :

1. Müvekkil …… yetkilendirdiği kızı ……. ile davalı ….. arasında
  15.07.2012 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi
  akdedilmiştir. Bir yılın akabinde ise taraflar şifahen anlaşmak
  sureti ile sözleşmeyi kendi aralarında yenilemiş ve bugüne kadar
  devam ettirmişlerdir.

2. Söz konusu kira sözleşmesinin Özel Koşullar başlıklı;

-  3. maddesi; “ Aylık kira bedeli net 500 TL (beşyüz)TL dir.” ,

-  5. Maddesi; “ Kiracı, kirayı her ayın 15 ile 20 arası peşin olarak
  mal sahibinin IBAN numarsına, ... nolu hesaba yatıracaktır.”,

-  11. Maddesi; “ kira süresinin bitiminde, mukavele yenilendiği
  takdirde, Yargıtay’ın belirlediği tüketici endeksine göre zam
  yapılacaktır. Bu oran %10’dan az olmayacaktır.” hükümleri yer
  almaktadır.

3. Yukarıda yazılı sözleşme hükümleri çerçevesinde, kira sözleşmesinin
  ilk yılı için 500,00 TL, devamında sözleşmenin yenilenmesinden
  kaynaklı olarak %10 oranında zam ile 550,00 TL kira bedelinin
  düzenli olarak her ayın 15 ile 20’si arasında müvekkilin hesabına
  ödenmesi kararlaştırılmış olup, Aralık 2012 kirası ile Kasım 2013
  kirası hali hazırda davalı tarafından ödenmemiştir.

4. Anılan iki aya ilişkin kira bedellerinin tahsili amacı ile Ankara
  ….. İcra Müdürlüğü’nün …… Esas sayılı dosyası ile davalı kiracı
  hakkında icra takibi başlatılmıştır.

5. Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …… Esas sayılı dosyası ile ödenmeyen
  iki aylık kira bedeline ilişkin takibe ait ödeme emri 18.11.2014
  tarafından davalı tarafından tebellüğ edilmiş olup, 24.11.2014
  tarihinde de anılan takibe itiraz edilmiş ve ilgili icra müdürlüğü
  tarafından da takip durdurulmuştur.

6. Taraflar arasında akdedilmiş olan kira sözleşmesi gereğince kira
  bedeli müvekkilin sözleşmede yazılı banka hesap numarasına düzenli
  olarak yatırılacak iken, mahkemenizce istenmesi halinde bankadan
  temin edilebilir hesap kayıtlarında da söz konusu aylara ilişkin
  herhangi bir kira ödemesi bulunmamaktadır.

7. Sonuç olarak, Ankara …….İcra Müdürlüğü’nün …… Esas sayılı dosyasına
  davalı tarafından kötü niyetli olarak yapılan itirazın
  kaldırılmasına ve takibin devamına, davalı hakkından takip tutarının
  %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekmektedir.

Hukuki Sebepler : İİK, TBK, HMK ve tüm yasal mevzuat. 

Deliller : Ankara …. İcra Müdürlüğü’nün …… E sayılı dosyası, Kira
Sözleşmesi, Banka kayıtları, Bilirkişi ve tüm yasal deliller.

Sonuç ve İstem : Maruz sebeplere binaen; yukarıda kısaca arz ve izah
olunan sebeplerimizin kabulü ile Ankara …... İcra Müdürlüğü’nün ……. E
sayılı dosyasına davalı tarafından yapılan itirazın kaldırılmasına ve
takibin devamına, söz konusu itirazın kötü niyetli olması hasebi ile
takip tutarının %20’si oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesi ile
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine
karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederim. Saygılarımla,

Ekler:

Onanmış Vekaletname

1.Kira Sözleşmesi

2.İtiraz dilekçesi

18.12.2014

Davacı Vekili

Av. ……