Giriş yap
Kayıt ol

         

                               
İHTARNAME

DÜZENLEYEN	    	: ……… ……….. (TC Kimlik
No:…………..)

VEKİLLERİ    		...…. 

              		 

MUHATAPLAR   		: 1- …….. …………

				

 2- ………. …………….

KONU                	: ………….. TL’lik muaccel
kira borcunun ödenmesi ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR        	: 

                   1-Sayın muhataplar, mülkiyeti
müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki
taşınmazı ………. başlangıç tarihli kira sözleşmesine
dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız. Kira sözleşmesi bir
yıllık olup ……….. tarihlerinde kontratta da belirtildiği üzere
birer yıl uzamış ve yenilenmiştir. ………….. kira döneminin
aylık kirası sözleşmenin özel şartları 7. maddede belirtildiği
üzere ………. TL’lik kiranın %10 artışıyla ………. TL
olmuştur.

<

V

\

¾

Ä

þ

l

˜

¤

¶

Ü

+eşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları
gününde ödememektesiniz. Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen
sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir.
Bugün itibariyle …………. ayları kira bedellerinin tamamı ile
…….. ayları arasındaki kira bedelinin …… TL’lik kısmı
ödenmemiştir. Bu durumda ödenmeyen kira bedellerinin toplamı
……… TL’dir.                           
   

SONUÇ			: Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30
gün içinde …… TL olan muaccel kira borcunuzu 15.09.2012 tarihinden
itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde
temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve gayrimenkulün
tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira
alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu
uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de
tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

									………. ……… vekili

                     				  		  Av. ……..
………..

	

	

	


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78