Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          23/07/2014

İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

TAHLİYE İSTEYEN

(ALACAKLI)	:

	VEKİLLERİ	:

	KARŞI TARAF

(BORÇLU)	:

	KONU	:	Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni ile Tahliye Talebimizden
İbarettir

DAVA DEĞERİ	:

	AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkilin kiracısı olan 'ın beş aylık kira borcu borcundan
dolayı İSTANBUL ANADOLU …….İcra Müdürlüğünün …….. esas
sayılı dosyası ile aleyhine icra takibi başlattık. Yapmış
olduğumuz icra takibinde,  ödeme emri kiracıya tebliğ edilmesine
rağmen, kiracı 30 günlük ödeme süresi içinde borcunu
ödememiştir.

hÆ

hÆ

hÆ

hÆ

hÆ

Ô

hÆ

hÆ

hÆ

hÆ

hÆ

hÆ

Ô

Ô

 

Ù

ਁ␃愀϶$܀Takip talebinde ve ödeme emrinde alacak talebimiz ile
birlikte tahliye istemi de mevcuttur. Borçlunun gönderilen ödeme
emrine herhangi bir itirazı olmadığı gibi, yasal süresi içinde
borcunu da ödememiştir. Bu durumda İcra ve İflas Kanununun 269/a
maddesi gereğince kiracının tahliyesini isteme zarureti hâsıl
olmuştur.

DELİLLER		  :	İSTANBUL ANADOLU … İcra Müdürlüğünün …….
esas sayılı dosyası, Kira kontratı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER :	İcra ve İflas Kanunu md. 269, 269/a ve ilgili
mevzuat.

TALEP SONUCU	  :    Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal süresi
içinde borcunu ödemeyen kiracının taşınmazdan tahliyesine ve 3500
Türk Lirası kira bedelinin işlemiş yasal faizi ile davalıdan
alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderlerinin, vekalet
ücretinin kiracıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızlala
vekaleten talep ederiz.

EK-1: Kira sözleşmesi sureti

Ek-2: Vekaletname Sureti

						Alacaklı Vekilleri