Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                     

                  T.C. BAKIRKÖY (   ) İCRA HUKUK
MAHKEMESİNE

DAVACI          : 

VEKİLİ            : 

DAVALI (KİRACI) : 

TALEP KONUSU : 20.05.2013, 20.06.2013, 20.07.2013, 20.08.2013,
20.09.2013, 20.10.2013, 20.11.2013, 20.12.2013 ve 20.01.2014 dönemi
kira bedellerinin icra takibi yoluyla istenmesine rağmen davalı
kiracı tarafından ödenmemesi üzerine düşülmüş olan temerrüt
nedeniyle kiralananın tahliyesi talebimizdir.

                                 
AÇIKLAMALAR

1- Davalı …………… yukarıda verilen adresteki daireyi
müvekkilim kiralayandan 20.09.2012 başlangıç tarihli kira
sözleşmesi gereğince mesken olarak 12 aylığına aylık peşin 1.400
Türk Lirası bedelle kiracı sıfatıyla kiralamıştır.

2- 20.05.2013, 20.06.2013, 20.07.2013, 20.08.2013, 20.09.2013,
20.10.2013, 20.11.2013, 20.12.2013 ve 20.01.2014 dönemi kira
bedellerinin kiracı tarafından ödenmemesi üzerine kiracı aleyhine
T.C. Bakırköy …... İcra Müdürlüğünün …………… E.
sayılı dosyası ile kira alacağı ve tahliye talepli icra takibi
yapılmıştır.

3- Ödeme emri Borçlu davalıya 21.12.2013 tarihinde tebliğ edilmiş,
borçlu 7 gün içerisinde takibe itiraz etmediği gibi 30 gün
içerisinde de takip konusu borca ilişkin herhangi bir ödeme
yapmadığı gibi, kiralananı da tahliye etmemiştir. Bu nedenlerden
dolayı davalı kiracı kira borcu nedeniyle temerrüde düşmüştür. 

ê

ê

ì

 

4

ª

Â

Ì

Ø

Ú

þ

temerrüde düşmesi ve sonrasında yapılan yasal ihtarları da dikkate
almamış olması sebebiyle davalının kiralanandan tahliye edilmesi
gereği hâsıl olmuştur.

Müvekkilim kira bedellerini tahsil edemediği gibi davalı evini
tahliye etmediği içinde çok mağdur durumdadır. Bu nedenle acilen
tahliyeye karar verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ SEBEPLER  : Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun, Borçlar
Kanunu ve ilgili diğer hükümleri, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : 

1- T.C. Bakırköy …….. İcra Müdürlüğünün ………….. E.
sayılı takip dosyası,

2- Yargıtay kararları,

3- Davalının sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız
saklı kalmak kaydıyla; Yargılama süresince sunulacak her türlü
yasal delil.

SONUÇ ve TALEP  : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın
kabulü ile, davalının temerrüt sebebiyle kiralananın tahliyesine,
ödenmemiş kira bedellerinin tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin de davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla
arz ve talep ederim. 04.02.2014

                                    
              

                                    
                     Davacı

                                    
                           Vekili

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1