Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

    

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

    

KONU           : Kira bedelinin ....... ya çıkarılması
talebimiz 

    

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı, ....... adresinde müvekkilimize ait
apartman dairesinde ....... tarihli kira kontratı ile ve aylık .......
kira ödeyerek oturmaktadır.

          

2-Davalının ödemekte olduğu kira bedeli günün koşullarına uygun
değildir. Yaşanan ekonomik kriz paranın alım gücünü
düşürmüştür.

3-Müvekkilimiz bu daireden aldığı kira bedeli ile geçimini
sürdürmektedir. Müvekkilimiz tarafından kiracıya yeni kir dönemi
için kira bedelinin ....... ye çıkarılması konusunda, yasal süre
içinde ....... Noterliği' nin ....... tarih ve ....... yevmiye nolu
ihtarnamesi gönderilmiş, ancak davalı kiracı kiraya çok cüzi bir
zam önermiştir.

4-Müvekkilimize ait gayrımenkulün kira bedelinin ....... ye
çıkarılmasını istemekteyiz.

 

<

਀ : 6570 Sayılı yasa ,BK, HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR        : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi
incelemesi, 

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

    

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile müvekkilime ait dairenin
kira bedelinin nedenlerle, yeni kira dönemi için, aylık .......
olarak tespitine, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı
Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet
ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini 
talep ederiz. 

                                    
               DAVACI VEKİLİ

                                    
                    .......