Giriş yap
Kayıt ol

        İ H T A R N A M E

KEŞİDECİ :

MUHATAP :

ADRES :

KONU : Muaccel kira bedellerinin ödenmesi ihtarı.

AÇIKLAMA :

1- Sayın muhatap, mülkiyeti bana ait, yukarıda adresiniz olarak
gösterilen yerdeki taşınmazı …./ …/… başlangıç tarihli yazılı kira
sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız. Kira
sözleşmesi .. yıllık olup bu dönemin aylık kirası …-TL’dır

2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın ….net ve peşin olarak
ödenmesi gerekmektedir. Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak ….. … ayı
ve ……. ayı kira bedellerini ödememektesiniz. Şifahi uyarılarıma rağmen
sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir.

3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde
iki aylık toplam …. TL olan muaccel kira borcunuzu ödemenizi; aksi halde
temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için
aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de
icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderlerin
tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının
muhatap kısmında isim ve adresi gösterilen kiracıya tebliğini, bir
nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer
nüshasının ise tarafıma verilmesini talep ederiz. …/…/….

Keşideci

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78