Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

DAVALILAR	:	......................... ..............................

 Toplam ................ TL Kira Alacağının Tahsili Talebimizden
İbarettir.

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkilim mecuru ..../........./.......... başlangıç tarihli
sözleme ile davalılardan ......’ye kiralamıştır. Aylık kira
bedeli için ............Türk Lirası olarak ve her ayın 5 ine kadar
peşinen elden ödeneceği ve kira müddetinin de iki yıl olduğu kabul
edilerek, kira kontratı tanzim edilmiş ve taraflarca imzalanmıştır.
Bu kiracılık ilişkisini diğer davalı .......... da kefil olarak
imzalamıştır.

!

'

 

Ù

ਁ␃愀϶$ࠀağmen mazeretler beyan ederek, ............. ayları
kiralarını ödemeden, .........yılı, ..... ayında mecuru habersiz
olarak tahliye ederek kaçmıştır. Aramalara rağmen ve kefil
..........’ya müracaatımız da sonuçsuz kalmış olduğundan iş bu
davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER	:	Yazılı kira sözleşmesi, Tapu kaydı, tanık bilirkişi
incelemesi, gerektiğinde yemin ve her türlü delil ve terkten sonra
mecurun yeniden kiralandığına dair kira sözleşmesi ve her tür
delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	TBK. md. 299 vd. ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Açıkladığımız nedenlerle davamızın kabulü ile
aylık.........Türk Lirası olarak belirlenen ....... yılı,
............. aylarına ait toplam ..........Türk Lirası kira bedeli
alacağımızın ödeme tarihleri itibariyle geçerli yasal faizi ile
birlikte davalı kiracı......... ile kefil olan .........’dan
müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama giderleri ile
vekalet ücretinin de davalılardan müştereken ve müteselsilen
tahsiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.