Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL İŞ  MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

ESAS NO : 

ISLAH EDEN (DAVACI) :

VEKİLİ :

DAVALI : 

VEKİLİ : 

DAVA : İş Sözleşmesinin Davacı Müvekkil Tarafından Haklı Nedenle
Feshinden Doğan İşçi Alacaklarının Tahsili Hakkındadır.    

ISLAH YOLU İLE
ARTTIRILAN DEĞER : 

TALEP    KONUSU :  Davacı müvekkilin dava dilekçesinde talep edilen
kıdem tazminatı alacağının bilirkişi raporu
doğrultusunda, müddeabihin ıslahı yolu ile TL daha arttırılarak, toplam
TL nin hükmen tahsiline karar verilmesi istemidir

AÇIKLAMALAR

 1- Davacı - müvekkil adına fazlaya ilişkin dava ve talep hakkını saklı
tutarak davalı şirket aleyhine açtığımız alacak davasında; mahkemenizce
yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda, dava dilekçesinde talep
ettiğimiz kıdem tazminatı alacağımıza ek (bakiye) olarak; TL daha alacak
hakkımızın
olduğu tespit edilmiştir. 
2- Bilirkişi raporunda bakiye alacak olarak hesaplanan alacağımızın da
hükmen tespiti amacıyla müddeabihi ıslah ediyoruz. Takdir
mahkemenizindir. 
SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemenizce
re'sen dikkate alınacak hususlar karşısında; 

- Islah talebimizin kabulüne ve bilirkişi marifetiyle tespit olunan 
müddeabihin ıslahı yolu ile arttırdığımız kıdem farkı TL kısım ile dava
dilekçesinde talep ettiğimiz miktarın birleştirilmesi sonucu doğan TL
kıdem tazminatı alacağına, iş akdinin müvekkil tarafından haklı nedenle
feshedildiği tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ve
diğer alacaklar için de dava tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte davalı şirketten alınıp davacıya ödenmesine. 
 - Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin de davalıya yükletilmesine
karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim. 
                       
                                                                                                    Islah
Eden Davacı Vekili