Giriş yap
Kayıt ol

        KADIKÖY İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALILAR :

KONU : Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Genel Tatil Ücreti Alacağı,
Ücret

Alacağı ve Fazla Çalışma Ücreti Alacağımızın Ödenmesi İstemimizdir.

HARCA ES. DEĞER:

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkil asıl işveren sıfatıyla davalı ………..’ nde 28.03.2006
tarihinde işe başlamıştır. Sigorta kayıtları diğer davalı ……..İnş. San.
Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ödenmektedir.

Alt işveren ……. Ltd. Şti. asıl işveren ile aralarında anlaşmazlık
olduğunu gerekçe göstererek müvekkil ile birlikte toplam 45 işçiye
yazılı bildirimde bulunarak iş akdinin 30.06.2008 tarihi itibariyle
feshedileceğini bildirmiş ve nihayet 30.06.2008 tarihinde müvekkilin ve
diğer işçilerin çıkışını vermiştir. (EK:1 İŞ AKDİ FESİH BİLDİRİMİ)

2. Müvekkil davalı işveren ….. San. Tic. A.Ş.’ nde temizlik işini
yapmaktadırlar. Müvekkilin maaşı aylık net 737,70. TL. sıdır. Ayrıca
aylık 100,00. TL. yol parası verilmekte ve öğle yemekleri de davalı …
A.Ş. tarafından verilmektedir. (EK:2 MAAŞ BORDROSU)

Müvekkil davalı işyerinde haftada 62,5 saat çalışmaktadır. Pazartesi,
Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 07:30 akşam 20:00 arası Cuma günü
sabah 07:30 akşam 17:30 arası, Pazar günleri sabah 07:30 akşam 16:00
arası çalışma vardır. Ayrıca müvekkil ve diğer tüm temizlik personeli,
dini bayramların son gününde çalışmıştır.

3. Davalıların müvekkilin iş akdini haksız olarak feshettiği konusunda
herhangi bir ihtilaf yoktur. Haksız fesih nedeniyle;

3.1. Kıdem Tazminatı Alacağımız; Davalı alt işveren müvekkile gönderdiği
yazılı bildirimde kıdem tazminatlarının ödeneceğini bildirmiş ancak daha
sonra yapılan tüm görüşmelerden sonuç alınamamış ve bu güne kadar
müvekkile ödeme yapılmamıştır. Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak
kaydıyla 50.00, YTL. kıdem tazminatının, haksız fesih tarihinden
itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ediyoruz.

3.2. İhbar Tazminatı Alacağımız; Davalı işveren göndermiş olduğu yazılı
bildirimde günde iki saat iş arama izni olduğunu bildirmesine rağmen bu
izin kullandırılmamış ve ihbar tazminatı da tarafımıza ödenmemiştir.
Ödenmeyen ihbar tazminatı ile ilgili olarak fazlaya ilişkin hakkımız
saklı kalmak kaydıyla 150,00.YTL. nin dava tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen
alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

3.3. Ücret Alacağımız; Müvekkilin Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait
ücretleri ödenmemiştir. Ücret alacağımız olarak da, fazlaya ilişkin
hakkımız saklı kalmak kaydıyla 1.000,00.YTL. nin İş kanunu 34. maddesi
gereği, dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile
birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile
ödenmesini talep ediyoruz.

3.4. Hafta Tatili ve Genel Tatil Ücreti Alacağı; Müvekkil iş akdinin
başlangıcından bu yana her Pazar günü çalışmıştır. Yine Dini bayramların
tamamının son gününde çalışmıştır. Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak
kaydıyla, 50,00.YTL. hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağımızın
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan
müştereken ve müteselsilen alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

3.5. Fazla Çalışma Alacağı; Müvekkil haftada 62,5 saat çalışmış iken
mesaisi hep eksik ödenmiş ve son üç ayın mesaisi ise hiç ödenmemiştir.
Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla 50,00.YTL. fazla çalışma
alacağımızın, İş Kanunu 34. maddesi gereği, dava tarihinden itibaren
işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalılardan müştereken
ve müteselsilen alınarak müvekkile ödenmesini talep ediyoruz.

4. Davalılarla müvekkillerin alacağının ödenmesi hususunda yapılan
görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. Dava sonunda takdir edilecek
alacaklarımızın tahsili de büyük ihtimalle mümkün olmayacaktır.
Davalılardan …. İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.’ nin üçüncü şahıslardaki hak
ve alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz.

DELİLLER : Delil Listesi Eklidir

NETİCE VE TALEP : Arz edilen nedenlerle; öncelikle ihtiyati tedbir
talebimizin kabul edilerek …... İnş. San.ve Tic. Ltd. Şti.’ nin üçüncü
şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına karar
verilmesine, fazlaya ilişkin dava ve taleplerimiz saklı kalmak kaydıyla;
kıdem tazminatı alacağımız 50,00. TL. nin haksız fesih tarihinden, ücret
alacağımız 1.000,00. TL. ve fazla mesai alacağımız 50,00. TL. nin de
dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ile birlikte,
ihbar tazminatı alacağımız 150,00. TL., hafta tatili ve genel tatil
ücreti alacağımız olarak da 50,00. TL. nin dava tarihinden itibaren
işleyecek yasal faizi birlikte, yargı giderleri ve ücreti vekaletin
davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına karar verilmesi
saygılarımızla vekaleten arz ve talep olunur.

Davacılar Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78