Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ( ) NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :)

DAVALI :

VEKİLİ: :

KONU :KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE ÖDENMEYEN GENEL TATİL ALACAĞININ
ÖDENMESİ TALEBİNDEN İBARETTİR.

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil X, GARDEN HOUSE 1. Etapta bulunan GÖRSEL Restaurantta işçi
statüsü ile garson olarak 09.07.2009 tarihinden itibaren işverene bağlı
ve sürekli bir şekilde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmaya
başlamış; bu çalışması iş akdinin işveren tarafından haksız olarak
feshedildiği 26.08.2011 tarihine kadar sürmüştür. Müvekkil işçi bu süreç
içerisinde maaşını İŞ Bankası GEREDE Şubesinden almıştır. ( müvekkil
işçi toplam 2 yıl 1 ay 17 gün hizmet ifa etmiştir.)(ek 1 )

2) İşveren, işçinin iş akdini 4857 sayılı yasanın 25/2 maddesi gereğince
ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerden işçinin hırsızlık
yaptığı gerekçesiyle işçinin yazılı savunmasını almadan ‘’yarın işe
gelme‘’ diyerek feshetmiştir. İşçi kamera kayıtlarını izlemek
istediğinde işveren kendisinden ibraname imzalamasını istemiş, bunun
üzerine işçi işyerinden imza atmadan çıkmış ve bir daha işe
gitmemiştir.( tüm bu olaylar tanık Duygu Türk’ün de işyerinde bulunduğu
sırada gerçekleşmiştir.) İşveren iş akdini feshederken işçiye fesih
nedenini sözlü olarak bildirdiğinden, işçinin yazılı savunmasını
almadığından ve işçinin talep etmesine rağmen kamera kayıtlarını
göstermediğinden yapılan fesih haksızdır.

İş akdinin sona ermesinden sonra 4857 sayılı kanunun 32. Maddesinin ’’İş
sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan
doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi
zorunludur’’ hükmüne aykırı davranarak müvekkile işçilik alacakları
ödenmemiştir.

3)Ayrıca, müvekkil X, hiçbir ücret almadan resmi ve dini bayramlarda
çalışmıştır. Bu sebeple 4857 sayılı yasanın 47. Maddesi gereğince genel
tatil ücreti alacağı doğmuştur.(dini bayramların ilk günü hariç, resmi
bayram tatillerinde tüm tatil boyunca toplamda 12 gün ) ancak davalı
işveren, Kocaeli 6. Noterliğinin 29.09.2011 tarih ve 1236 yevmiye
numarası ile çekilen (işçilik alacaklarının sayıldığı ve toplam alacak
miktarının belirtildiği) ihtara rağmen müvekkile yasadan doğan işçilik
haklarını ödememiştir.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 sayılı yasa, 1475 sayılı yasa ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Tanık ifadeleri, sigorta kayıtları (ek 1 ), BOLU 6.
Noterliğinin 29.09.2011 tarih ve 1236 yevmiye numaralı ihtarname sureti(
ek 2 ), İş Bankası dekontları (ek 3 ), keşif, bilirkişi incelemesi ve
her türlü yasal delil.

TANIKLAR : 1)Y tc: ADRES:

(davacı ile aynı işyerinde çalışmakta olup, davacının genel tatil
günlerinde işyerinde ücret almadan çalışıldığı hakkında tanıklık
yapacaktır. )

2) Z tc: ADRES:

( davacı ile aynı işyerinde çalışmakta olup, işçinin kamera kayıtlarını
izlemek istemesine rağmen işverence kayıtların gösterilmediğine bizzat
tanık olmuştur bu konuda mahkemeye bilgi verecektir. )

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız
saklı kalmak kaydıyla,davamızın kabulüne ve kıdem tazminatına fesih
tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmak
üzere 2.000 TL’nin, ihbar tazminatına (1.000 TL ) ve genel tatil
alacağına (100 TL ) ise; temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak yasal
faiz ile birlikte 1.100 TL olmak üzere toplamda, 3.100 TL’nin
müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilim X adına arz ve talep
ederim. 23.10.2011

EKLER : 1)sigorta kayıtları ( ek 1 ),

2)BOLU 6. Noterliğinin 29.09.2011 tarih ve 1236 yevmiye numaralı
ihtarname sureti( ek 2),

3) İş Bankası dekontları (ek 3 )

DAVACI VEKİLİ

AV.