Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SAFRANBOLU SULH HUKUK HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Safranbolu Mal Müdürlüğü

DAVA KONUSU :Kayyımlığın Kaldırılması ve miras payının müvekkilime
iadesi

OLAY

Müvekkilimin miras bırakanı Nazife, …Mahallesi …Sokak mevki 67 Ada 19
Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde paylı mülkiyet sahibi iken taşınmaz
diğer maliklerinden bir kısmı taşınmaz üzerindeki paylı mülkiyeti sona
erdirmek amacıyla taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davası
açmışlardır.

Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas, Karar sayılı dava dosyasında
(EK 1) görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında davalılardan
Nazife(Asiye kızı) ve Emine(Ali Kızı)’nin kim olduklarının nüfus
kayıtlarından tespit edilemediğinden mahkemece verilen ara karar
gereğince kim olduğu tespit edilemeyen paydaşlara kayyım tayini için
taraflara süre verilmiştir. Tarafların Kayyım tayini için Safranbolu
Sulh Hukuk Mahkemesine yaptıkları başvuru neticesinde Esas, Karar sayılı
dava dosyasında(EK 2) kim olduğu tespit edilemeyen paydaşlara Safranbolu
Mal Müdürü kayyım olarak tayin edilmiştir. Ortaklığın giderilmesi davası
sonuçlanmış ve açık arttırmayla satışı yapılan taşınmaz paydaşlar
arasında pay edilmiştir. Dava süresince kayyımla temsil edilmiş olan
müvekkilime düşen pay da mal müdürlüğüne intikal etmiştir.

Müvekkilim annesinden kalan mirasın kendisine intikalini sağlamak
amacıyla Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesine başvurmuş ve Mahkemenin Esas,
Karar sayılı dava dosyasında (EK 3) TC numaralı Nazife isimli kişinin
07/12/1979 tarihinde vefat ettiği, geriye mirasçı olarak kızı Fatma
kaldığı, Fatma 30/12/2012 tarihinde vefat etmesiyle geriye mirasçı
olarak oğulları Ali ile Rıfkı kaldığı ve mirasa hak kazandıklarını
belirten veraset ilamını almıştır.

Anlatılanlar neticesinde müvekkilim Rıfkı annesi Fatma annesi Nazife
Safranbolu… Mahallesi ..Sokak mevki 67 Ada 19 Parselde kayıtlı
taşınmazdan bir miktar pay kalmış olmakta ancak kendisine miras payı
kalan Nazife (Asiye kızı) ile müvekkilimin miras bırakanı Nazife
arasındaki bağlantı nüfus kayıtlarıyla kurulamadığından müvekkilime ait
miras payı Mal müdürlüğüne intikal etmiştir. Söz konusu miras payının
dilekçemizde sunacağımız deliller ışığında müvekkilime intikalinin
sağlanması gerekmektedir.

1. Taşınmaz pay sahibi Nazife(Asiye kızı) ile miras bırakan Nazife S
  arasında bağlantı kurulamama sebebi 19/01/1976 tarihinde o zamanlar
  eski çarşı kale mevkiinde bulunan kaymakamlık binasında çıkan yangın
  nedeniyle tüm tapu ve nüfus kayıtlarının yanmış olmasıdır. Nazife
  ait kayıtlar da bu yangın esnasında kaybolmuş olup bu yüzden
  bağlantı sağlanamamaktadır.

2. Safranbolu Nüfus Müdürlüğünden almış olduğumuz nüfus kayıt
  örneğinde(EK 4) de görüleceği üzere Fatma annesi olan Nazife S (EK 5
  ) anne adı Asiye olup üst soy isimleri eski kayıtlarla(EK 6 )
  uyuşmaktadır.

3. Fatma akrabalık bağı bulunan tanık Selvi beyanları dinlediğinde de
  Nazife kimliğiyle ilgili belirsizliğin de açıklığa kavuşacağı
  görülecektir.

DELİLLER :Nüfus aile tablosu, veraset belgesi, tapu kaydı,

TANIK : Selvi

HUKUKİ SEBEPLER :TMK. md. 477 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU :Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında
sunulacak deliller de göz önüne alınarak kayyımlığın kaldırılmasına,
yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa bırakılmasına karar
verilmesini saygılarımla vekaleten arz ederim.

Davacı Vekili

EK 1: Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin Karar sayılı dava dosyası

EK 2: Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin2012/sayılı dava dosyası

EK 3: Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin2013/Karar sayılı dava dosyası

EK 4:Nüfus kayıt örneği

EK 5: Fatma Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EK 6:Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesinin sayılı veraset ilamı