Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Elektrik faturası itiraz dilekçesi:

TC.

……………………………….. Kaymakamlığı

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden :

Adresi :

E- Posta & Telefon :

Şikâyet Edilen :

Adresi :

Ş. Parasal Değeri :

Konusu : Kayıp/Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi
istemidir.

Açıklamalar :

1-) Her ay abonesi olduğum ……………….. ait olmak üzere ikametimin bulunduğu
adresimde kullandığım elektrik tüketim miktarına göre fatura tahakkuk
etmektedir. Bu faturalarımda hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K
bedeli” adı altında kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

2-) Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı olmadığı açıkça belli
olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların kaçak kullanımı ve tedarikçi
elektrik dağıtım firmasının ağır ihmal ve kusurları ile alt yapısının
eksikliklerinden kaynaklanan kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli
karşılığı olarak bunun biz dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez.
Üstelik kayıp ve kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta
farklılık oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan
oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir başkasının
işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst tüketiciye yansıtılmakta,
işlemediğim bir suç ile kişisel onurum zedelenmekte ve şahsıma atfen
kusur izafe edilmektedir. “K/K Bedeli” adı altında yaklaşık % 15
oranında veya daha üzeri oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir
ücret yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK” nın
kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.

Bahse konu elektrik faturalarında yer alan kayıp/kaçak bedeli
şirketimizin kendi inisiyatifi ile düzenlenmiş bir bedel olmadığı, 4628
Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu dâhilinde tüm yurtta ulusal tarife
olarak uygulandığı, söz konusu tariflerin ise Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) tarafından belirlendiği,01.04.2011 tarihinden geçerli
olmak üzere uygulanmakta olan tarifeler ise 28.12.2010 tarih ve 2999
sayılı E.P.D.K. Kararı ile belirlenmiş, tedas.gov.tr internet adresinde
yayınlandığı, bu tarifeler kapsamında uygulanmakta olan; enerji bedeli,
dağıtım bedeli, perakende satış hizmet bedeli, iletim bedeli,
kalemlerine ilave olarak kayıp/kaçak bedeli ve perakende satış hizmeti
(sayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan
ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu bedel,
E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup, şirketin
alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını belirtmiştir.

3-) Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik Piyasası Müşteri
Hizmetleri Yönetmeliğinde, “Madde 33- (1): Bu yönetmelik hükümleri
uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan müşterilerin hakları ve
zararlarının tazmini konusunda Kanunun 11.Maddesi ve 4077 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ile buna ilişkin diğer
mevzuat hükümleri uygulanır.” demektedir.

4-) İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın kayıp/ kaçak bedellerinin
abone faturalarına yansıtılması hususunda aldığı karar mevcut yasal
hükümlere aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir
surette yürürlükte bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek
uygulanamaz. Bu bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun Özel bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

5-) Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik faturalarıma
yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak bedellerinin 4077
Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada tüketicin zayıf taraf
olduğu kabul edilerek korunması gerektiği şeklinde tedbirin alınması
ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.

İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak
alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan ………………… .-TL’nin tarafıma
iadesi kararının alınması için hakem heyetinize başvurmak zorunda
kaldım.

Hukuki Nedenler : 4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller : Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme, Hakem
heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her türlü
delil.

İstem Sonucu : İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli adı
altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum ………….. .-TL toplam
bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren değişken yasal faiz oranı
uygulanmak sureti ile hesaplanacak işlemiş faizi ile birlikte toplamının
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

.../.... / ....