Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

……………………………….. Kaymakamlığı

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

Şikâyet Eden		:

Adresi			:

E- Posta & Telefon	:

Şikâyet Edilen		:

Adresi			:

Ş. Parasal Değeri		:

Konusu			: Kayıp, Kaçak bedeli olarak alınan bedelin tarafıma iadesi
istemidir.

Açıklamalar		:1-)Her ay abonesi olduğum ……………….. ait
olmak üzere ikametimin bulunduğu adresimde kullandığım elektrik
tüketim miktarına göre fatura tahakkuk etmektedir. Bu faturalarımda
hizmet bedeli karşılığı olmayan “K/K bedeli” adı altında
kayıp, kaçak bedeli alındığını tespit ettim.

       2-)Bu faturalarda bir hizmet bedeli karşılığı
olmadığı açıkca belli olan, kötü niyetli diğer kullanıcıların
kaçak kullanımı ve tedarikçi elektrik dağıtım firmasının ağır
ihmal ve kusurları ile alt yapısının eksikliklerinden kaynaklanan
kayıp ve kaçak tüketimlerinin bedeli karşılığı olarak bunun biz
dürüst aboneye yansıtılması kabul edilemez. Üstelik kayıp ve
kaçak oranları bölgeler arasında oransal olarakta farklılık
oluşturmaktadır. Bu nedenle elektrik faturalarına yansıtılan
oranlarda bile bir tutarsızlık görülebileceği gibi bir
başkasının işlemiş olduğu suç diğer taraftan dürüst
tüketiciye yansıtılmakta, işlemediğim bir suç ile kişisel onurum
zedelenmekte ve şahsıma atfen kusur izafe edilmektedir. “K/K
Bedeli” adı altında yaklaşık % 15 oranında veya daha üzeri
oranlarda kayıp/ kaçak bedeli adı altında bir ücret
yansıtılmaktadır. Elektrik tedarikçisi firma bu bedelin “EPDK”
nın kararı ile faturalara yansıtıldığını şöyle belirtmektedir.


V

À

ayaç okuma) bedelleri belirlendiği, söz konusu bedellerin 2011/Nisan
ayından itibaren elektrik faturalarında yer aldığını, bahse konu
bedel, E.P.D.K. tarafından belirlendiği ve uygulamaya konulmuş olup,
şirketin alınan bedelle ilgili bir kararı söz konusu olmadığını
belirtmiştir.

       3-)Aslında 4628 Sayılı Kanunun 11. Maddesi ve Elektrik
Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin “Madde 33- (1): Bu
yönetmelik hükümleri uyarınca elektrik enerjisi hizmeti alan
müşterilerin hakları ve zararlarının tazmini konusunda Kanunun
11.Maddesi ve 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri ile buna ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”
demektedir. 

         4-)İlgili yasal hükümler gereğince, EPDK’ nın
kayıp/ kaçak bedellerinin abone faturalarına yansıtılması
hususunda aldığı karar mevcut yasal hükümlere aykırılık teşkil
etmektedir. Kaldı ki alınan karar hiçbir surette yürürlükte
bulunan yönetmelik ve kanunların önüne geçerek uygulanamaz. Bu
bağlamda 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Özel
bir kanun olup mevcut genel hükümlerinde önüne geçmektedir.

         5-)Mevcut Kanuni hükümleri mucibince; elektrik
faturalarıma yansıtılarak tahakkuk edilmiş bulunan kayıp/ kaçak
bedellerinin 4077 Sayılı TKH Kanunun doktrinine uygun olarak burada
tüketicin zayıf taraf olduğu kabul edilerek korunması gerektiği
şeklinde tedbirin alınması ilgili hüküm mucibince belirtilmektedir.


İşbu ikame olunan mağduriyetim nedeniyle haksız ve hukuksuz olarak
alınmış bedel veya bedellerin toplamı olan …………………
.-TL’nin tarafıma iadesi kararının alınması için hakem
heyetinize başvurmak zorunda kaldım.

Hukuki Nedenler		:4077 Sayılı TKH Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Hukuki Deliller		:Elektrik faturaları, Ödeme Belgeleri, Sözleşme,
Hakem heyeti emsal kararı, bilirkişi incelemesi ve ispata yarar her
türlü delil.

İstem Sonucu		:İzah olunan nedenlerden dolayı; kayıp/ kaçak bedeli
adı altında haksız, hukuksuz olarak ve ödemiş olduğum
………….. .-TL toplam bedele, ödemiş olduğum tarihten itibaren
değişken yasal faiz oranı uygulanmak sureti ile hesaplanacak
işlemiş faizi ile birlikte toplamının tarafıma iadesine karar
verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.  /  /2011

Şikâyet Eden

(Adı, Soyadı ve İmza)