Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

                                    
       

DAVACI     	: 

V E K İ L İ  		: 

		  

D A V A LI  		: 

KONU                     	: Davalı adına
kayıtlı … gayrimenkullerin yarı oranındaki hissesinin iptali ile
müvekkil adına tesciline, Sayın Mahkemece bu talebimiz kabul
görülmezse taşınmazlara ilişkin bilirkişi raporu ile tespit
edilecek müvekkilin katkı payına isabet edecek rayiç bedelin
(Fazlaya dair her türlü dava, talep ve ıslah hakkımız saklı kalmak
ve bilirkişi raporundan sonra ıslah edilmek üzere) şimdilik …
TL’nin davalıdan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
tahsiline, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin karşı
tarafa tahmiline karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil ile davalı …. yılında evlenmiş, bu evlilikten
…. müşterek çocukları olmuştur. Taraflar ….. dosyası ile
boşanmışlardır. Boşanma kararı …/…/… tarihinde
kesinleşmiştir. 

Davalı üzerine kayıtlı ….. taşınmazlar tarafların evlilik
birliği içinde edindiği taşınmazlar olup, davacı müvekkilin de
katkıları ile edinilmiştir.

Davacı müvekkil daha önce çalışmıştır. Ayrıca müvekkilin
evlilik öncesi dönemden, ailesinden kalan bir geliri de
bulunmaktadır. Müvekkil, gerek çalışmasının sonucu elde ettiği
kazanç, gerekse ailesinden kalan geliri ile dava konusu
taşınmazların edinilmesine katkıda bulunmuştur. Bu nedenle işbu
davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

Müvekkilimin haklı davasında yer alan talebinin güvence altına
alınması amacıyla davalı üzerine kayıtlı ve Ekte yer verdiğimiz
taşınmazların kaydına teminatsız İHTİYATİ TEDBİR koyulması,
davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılarak üçüncü
şahıslara devir de dahil hiçbir ayni ve şahsi hak tesis edememesi ve
ihtiyati tedbir kararının Sayın Mahkemenizin ilamının
kesinleşmesine kadar devam etmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER   	: MK ve sair ilgili mevzuat

hÛ

���䨉

ሀᑤā愀̤摧缷Ñ

���䨉

䨁

hÅ

hÅ

(

>

@

Ü

hÅ

hÅ

Ø	J

gdÛ

Ø	J

gdÛ

gdÛ

J

gdÛ

gdÛ

gdÛ

 hÛ

hÛ

 MADDİ DELİLLER    	 : 

Davalı üzerine taşınmazları gösterir tapu kaydı (Celbi talep
olunur.)

Bilirkişi Tetkikatı

Keşif

Tanık (Tanıklar bildirilecektir.)

Sair her türlü delil

Davalı delillerine mukabil delil ve muhakeme esnasında belirecek
durumlara göre her türlü delil bildirme, ibraz ve celbettirme
haklarımız saklıdır.

NETİCE- İ TALEP		:   

	Fazlaya dair her türlü dava, talep ve ıslah hakkımız saklı kalmak
ve bilirkişi tetkikatından sonra ıslah edilmek üzere;

Yukarıda belirtilen ve Sayın Mahkemeniz tarafından resen nazara
alınacak nedenler muvacehesinde haklı davamızın kabulü ile davalı
üzerine kayıtlı taşınmazların yarı oranda hissesinin müvekkil
adına tesciline,  

Davalı her an taşınmazları devredebileceğinden ve dava sonucunda
müvekkilimin uğrayabileceği olası zararları önlemek amacıyla,
taşınmazların kaydına teminatsız İHTİYATİ TEDBİR konulmasını,
bu kararın Sayın Mahkemenin ilamının kesinleşmesine kadar devam
etmesine,

Davalı adına kayıtlı taşınmazların yarı oranında hissesinin
müvekkil adına tescili talebimiz yerinde görülmez ise, müvekkilin
taşınmazlara yaptığı ve bilirkişi tetkikatı ile tespit edilecek
katkı oranına isabet eden rayiç bedelin şimdilik … olmak üzere,
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline,

Yargılama harç ve giderleri ile vekâlet ücretinin karşı tarafa
tahmiline karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz.

                                    
            DAVACI VEKİLİ

				

 PAGE  \* MERGEFORMAT 2