Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR

DAVACI :

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT

DAVALI :

KONUSU : Gecikme nedeni ile sözleşmenin feshi ve yıkım bedellerinin
tahsili talebinden

İbarettir.

DAVA DEĞERİ : Fazlayı talep etme hakkımız saklı kalmak kaydı ile
20.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkilim, İstanbul ............Parsel’de kayıtlı taşınmazın
  malikidir.

2) Müvekkilim ile davalı .................

 Noterliği’nin 03.08.2007 tarih ve 25413 yevmiye sayıIsı ile karşılıklı
 olarak bir DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ VE KAT
 KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ düzenlemişlerdir.( EK-1)

3) Davalı yüklenici şirket sözleşme konusu arsa üzerine
  SÖZLEŞMEYE,ONANMIŞ PROJEYE,İNŞAAT RUHSATINA,İMAR DURUMUNA ve İMAR
  MEVZUATINA UYGUN kat karşılığı inşaat yapıp teslim etmeyi
  kabul,beyan ve taahhüt etmiştir.

4) İnşaatın süresi sözleşmenin 4.maddesi uyarınca “ sözleşme tarihinden
  itibaren toplam 36 aydır”

5) İnşaatın süresi içerisinde sözleşme hükümlerine uygun olarak
  tamamlanıp müvekkile teslim edilmemesi üzerine davalı şirket ile
  görüşmeler yapılarak taahhütlerini yerine getirmesi istenmiş ise de
  bu haklı taleplere olumlu bir cevap verilmemesi sebebi
  ile,.....Noterliği’nin ..tarih ve ....... yevmiye sayılı ihtarnamesi
  keşide edilmek sureti ile sözleşme tarafımızdan feshedilmiştir.
  (EK-2)

6) İlgili Belediye Başkanlığı’ndan sözlü olarak inşaatın yapımı ile
  ilgili bilgi istediğimizde müvekkilimin maliki bulunduğu dava konusu
  taşınmaz ile ilgili olarak her hangi bir başvuru ya da işlem
  bulunmadığı belirtilmiş olup bu hususun Belediye Başkanlığı’ndan
  sorulması gerekmektedir.

7) Davalı yüklenicinin İnşaat ruhsatına ve bütün mevzuat hükümlerine
  aykırı olarak yaptığı bir kısım imalatın DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ
  MAL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’ne uygun olmaması
  sebebi ile ve ilgili Belediye Encümeni tarafından verilmiş ve
  verilecek cezalar ve tüm muhtemel giderler ile ilgili haklarımız
  saklı kalmak kaydı ile, sözleşmenin geriye etkili olarak feshini
  ,imara aykırı imalatın yıktırılması enkazın taşınması, eski hale
  getirme bedellerinin tahsilini,müvekkilimin inşaatın yapılmaması ve
  gecikmesi sebebi ile doğan zararlarının tespiti ve tahsilini talep
  etmemizde zaruret hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEBPLER : Borçlar Kanunu,HMK, Borçlar kanunu,Yargıtay
 İçtihatları ile her türlü

 Yasal mevzuat hükümleri

 DELİLLER :Karşı tarafın sınacağı delillere karşı delil sunma hakkımız
 saklı kalmak kaydı ile

1) ....Noterliği’nin .......... tarih ve 25413............. sayılı
  DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
  SÖZLEŞMESİ.( EK-1)

2) ..........Noterliği’nin ....tarih ve .......... yevmiye sayılı
  tebliğ şerhini havi ihtarnamesi

3) Keşif ve bilirkişi incelemesi

4) İlgili Belediye’ye dava ve sözleşme konusu taşınmaz ile ilgili
  olarak “ başvuru ve işlem yapılıp yapılmadığı” nın sorulacağı
  tezkere ve belediye tarafından tezkereye verilecek olan cevap

5) Keşif ve Bilirkişi İncelemesi

6) Her türlü yasal delil

 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle

a) Öncelikle dava ve sözleşme konusu İstanbul İli,.............
  Parsel’de kayıtlı taşınmazın tapu kaydı üzerinde (satış vaadi şerhi
  dahil) hiçbir işlem yapılmaması hususunda ve davalı şirketin
  tarafımızca bildirilecek ve UYAP üzerinden tespit edilecek taşınır
  ve taşınmaz mallarının 3.kişilere devirlerinin önlenmesi
  hususundaihtiyati tedbir kararı verilmesine

b) ..........Noterliği’nin .......ve ......... yevmiye sayısı ile
  karşılıklı olarak bir DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ MAL SATIŞ VAADİ VE
  KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’nin geriye etkili olarak feshine ve
  davalının inşaattan el çektirilmesine

c) İmara aykırı imalatın yıktırılması enkazın taşınması, eski hale
  getirme bedellerinin tespiti ve tahsiline

d) Müvekkilimin inşaatın yapılmaması ve gecikmesi sebebi ile doğan
  zararlarının tespiti ve tahsiline

e) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline

 Karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

 DAVACI VEKİLİ

 Av.Oğuz TURGUT