Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          02/06/2015

  T.C. … 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : 2014/998 Esas

KONU : Davaya katılma talebimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizde görülmekte olan yargılamada Müşteki …’nin katılan
kurum olarak dava ve duruşmalara kabulü ile dilekçe ekinde sunduğumuz
vekaletname gereği katılan kurum vekilliğimize karar verilmesini
saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

  Müşteki Vekili

Av. …

EK: Onaylı Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi