Giriş yap
Kayıt ol

        KATILIMCI SÖZLEŞMESİ 

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme bir tarafta adına (bundan sonra “FİRMA” olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta
………………………………………….(bundan sonra
“KATILIMCI” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı
şartlar dahilinde imzalanmıştır.

 

Madde 2. Taraflara İlişkin Bilgiler 

2.1.

FİRMA	: 

Adresi		: 

Telefon	:  

Faks	    	: 

E-Mail	      :
………………………………………………………………
…………… dir. 

2.2. 

KATILIMCI	:
………………………………………………………………
……………

Adresi 		:
………………………………………………………………
…………….                            
                                  

Telefon	:
………………………………………………………………
……………..

Faks	
:……………………………………………………………
…………………..

E-Mail	
:……………………………………………………………
………............ dir. 

erini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri
taraflara tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak
kaydıyla elden teslim, posta, posta kuryesi, teleks, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilirler.

 

Madde 3. Sözleşmenin Dili

İş bu sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 4. Sözleşmenin Kapsamı 

Bu sözleşme, FİRMA ile KATILIMCI arasında tarafların görev ve
sorumluluklarını belirlemeyi amaçlar.

 

Madde 5. İş Tanımı   

5.1.Sözleşme konusu iş; firma ve katılımcıların beraberce süt
üretimi yapmak. Katılımcılar canlı gebe düve alımı yaparak
firmanın tesis ettiği çiftlikte bu hayvanlardan süt üretmek ve bu
üretilen sütten katılımcılara kar dağıtmak işidir. 

5.2. Bu sözleşmenin içeriği aşağıdaki şekildedir.

 

      1-Katılımcılar gebe düve bedeli olan 5.500,00.-TL/Ad
firmaya vererek düve alımı yaptırmak suretiyle işletmeye katılım
yapacaklardır. Firma tarafından sertifikalı bütün testlerden
geçmiş saf hoştayn cinsi gebe düve alımı yapılacak ve bu düveler
25 gün işletme dışında bulunan bir işletmede(Bulaşıcı hastalık
riskine karşı) tutulup ikinci bir testten geçirilecek ve ondan sonra
ari olanlar işletmeye alınacaktır.

 

2-İşletmeye getirilecek düvelerin gebelik ortalaması 2 ay
olduğundan doğum yapana kadar süt vermeyecekleri için ilk 7 ay
herhangi ödeme yapılmayacak olup sonraki 32 ay boyunca aylık hayvan
başı 150 litre süt bedeli ödenecektir.

 

3-Firma tarafından toplu olarak süt satışı yapılacak olup süt
birim fiyatı BURDUR SÜT BİRLİĞİ KOOPARATİFİNİN açıklamış
olduğu satış yapılan döneme ait çiğ süt birim fiyatı (KDV
Hariç) olarak katılımcılara aylık olarak ödeme yapılacaktır.
İstendiği takdirde çiğ süt birim fiyatı SETBİR TÜRKİYE
ET,SÜT,GIDA SANAYİCİLERİ ve ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ WEB
SAYFASINDANDA takip edilebilir.Ancak ülke genelinde ulusal bir süt
konseyi oluşup fiyatlar konsey tarafından tespit edilip ve firmalara
bu fiyattan ödeme yapılması halinde burdur kooparatifi yerine ulusal
süt konseyinin tespit ettiği fiyat katılımcılara ödenir.

Piyasa koşulları ve süt satılan diğer ticari işletmelerden
kaynaklanan gecikmeler katılımcıya bildirilmek suretiyle,
katılımcıya yapılacak ödemelerde ticari teamüllere uygun gecikme
olması temerrüt nedeni sayılmayacaktır. 

 

4-Firmaya süt ödemesi yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde
katılımcılara ödemeler yapılacaktır.

 

5-Katılımcılar sadece gebe düve bedeli ödeyecek olup bunun
dışında katılımcılardan herhangi bir bedel alınmayacaktır.

 

6- Katılımcılar her türlü risk veya olumsuz gelişmelerden
etkilenmeyecek olup ayda net olarak 150 Lt süt bedeli alacaklardır.

 

7-Hayvanların sigortası düve bedeli üzerinde firma tarafından
yaptırılacaktır.

 

:

<

F

H

š

œ

<

H

œ

h€!

gd€!

gd€!

 her ay ödeme yapılacak olup, sözleşme süresinden önce ayrılmak
isteyen katılımcılar ayrılmak istediklerini firmaya yazılı olarak
bildirmek zorundadır. Bildirdikleri tarihten itibaren 60 gün
içerisinde katılımcının katılım bedelini enflasyon farkı ile
birlikte katılımcıya ödenir.

a) Sözleşme bitiminde toplam enflasyon farkı %15 geçmesi halinde
sadece %15 ‘lik 

fark katılımcıya ödenir, %15‘i geçen farkla ilgili katılımcıya
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

b) Sözleşme süresi bitiminden önce ayrılmak isteyen
katılımcıların enflasyon farkları yıllık %5 olarak
hesaplanacaktır,Yıllık bazda %5’yı geçen farkla ilgili
katılımcıya herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 

9- Doğacak yavrular işletmenin olacaktır.Her türlü destek ve
teşvikler işletme tarafından alınacak ve işletmeye kalacaktır.

 

10-Katılımcılara TEMİNAT olarak sözleşme eki olan ve(Katılım
tutarı miktarında ) 41 aylık teminat senedi firma tarafından
katılımcıya verilecektir………………………tarihli
…….………………………..TL tutarlı teminat senedi bu
sözleşmeye istinaden katılımcı
………………..…………………….isimli kişiye
tarafımızca imzalanıp verilmiştir. Sözleşme süresi sona erdikten
2 ay sonra senet hükümsüz olup geri alınacaktır.Bu teminat senedi
ciro edilemez ve başkasına verilemez.Sözleşme sonunda sözleşme
başlamasından bitimine kadar geçen sürenin enflasyon farkı
hesaplanıp ana para ile beraber katılımcıya ödenecektir.

      

   100 adet ve üzeri düve ile yapılan katılımlarda
katılımcılar isterlerse çiftliğe temsilci bırakabileceklerdir.
Firma tarafından gerekli konaklama ve ofis tahsisi yapılacaktır.

  

Madde 6. Sözleşme Bedeli:

 Bu sözleşme bedeli toplam ……...... adet düve bedeli
olarak………………………….-TL’dir

 

Madde 7. Sözleşmenin Süresi 

Bu sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 39 ay
süreyi kapsayan ………………... tarihinden
………………………..tarihine kadardır. 

 

Madde 8. Ödeme Yeri ve Şartları

 Sözleşme bedeli olarak katılımcının alacağı bedel aylık
dönemler halinde katılımcıya makbuz karşılığında veya vereceği
banka hesap numarasına firma tarafından yatırılır.

 

Madde 9. Sözleşmenin Feshi 

Tarafların mutabakatı durumunda sözleşme kendiliğinden fesholur. 

 

Madde 10. Mücbir sebepler

a)Doğal afetler,

b)Kanuni grev,

c)Genel salgın hastalık,

d)Kısmı veya genel seferberlik ilanı.

Bu mücbir sebeplerden dolayı firma veya katılımcı sözleşmeyi tek
taraflı olarak feshedebilir. Bu sebeplerin geçerli olması için,
taraflardan kaynaklanan bir sorunun ileri gelmemiş ve taahhüdün
yerine getirilmemesine engel nitelikte olması, tarafların bu engeli
ortadan kaldırmaya gücü yetmemesi, mücbir sebeplerin yerine geldiği
tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içerisinde tarafların yazılı olarak
bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından
belgelendirilmesi zorunludur. 

 

Madde 11. Anlaşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin ve eklerinin uygulanmasında ortaya çıkan ihtilaflar
Mahkemelerinde çözülür.

 

Madde 12. Sözleşmenin İmzalanması

13 Maddeden ibaret olan iş bu sözleşme ve ekleri firma ve
katılımcı tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra iki
suret olarak tanzim ve imza altına alınarak birer nüshası taraflarca
alıkonulmuştur.

 

Madde 13. Yürürlük Tarihi

İş bu sözleşme katılımcının sözleşmede belirtilen düve
bedelini nakit olarak firmasının banka hesabına yatırdıktan sonra
veya şirket muhasebesine nakit ödeme yapıp kaşeli ve imzalı
tahsilat makbuzu katılımcıya ibraz edildikten sonra yürürlüğe
girecektir. 

      /   / 

        FİRMA 							      KATILIMCI


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78