Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Kat Mülki...ti Kanununa Aykırı Hareket
Nedeniyle Tahli... İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davalıların murisi …, mülki...ti  yönetici müvekkilim
…’... ait olan ve … adresinde … Apt.’ında bulunan dairede
…/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı
olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 …/… ...vmi... numaralı ihtarname çekilmiş, ancak davalı söz
konusu yükümlülük ve borçlarını ...rine getirmediği gibi, mesken
olarak kiraladığı daireyi mua...nehane olarak kullanmaya devam etmiş
ve doktorluk mesleğini de burada halen sürdürmektedir.

3-) Söz konusu durumun düzeltilmesi için davalıya çekilen
ihtarname de sonuçsuz kalmış ve davalı söz konusu hareket ve
tutumlarına devam ettiğinden 634 S. K. m. 33  uyarınca Sayın
hakimliğinizin duruma müdahalesi ile davalının tahliyesine karar
verilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 634 S. K.
m. 18, 33 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli kira sözleşmesi, … Apt. Kat Malikleri Kurulunun …/…/…
tarih ve …/… sayılı kararı, noterden çekilen ihtarname, tapu
kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                           :
Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın hakimliğinizin 634 S.
K. m.  33 uyarınca duruma müdahalesi ile davalının
tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar
verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78