Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA …. SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI	:	

VEKİLİ	:	

DAVALI	:	

DAVA KONUSU	:	Kat Mülkiyet K. na aykırı hareket nedeniyle ihtarat
yapılması talebidir.

OLAYLAR	:

1.	Davacı müvekkil, ............... İli, ............. İlçesi,
............ mah.de kain, tapunun ..... ada, ....... parsede kayıtlı
apartmanın 12 numaralı bağımsız bölümün maliki ve söz konusu 30
numaralı apartmanın da yöneticisidir. 

2.	Müvekkilimin yöneticiliğini yapmış olduğu apartmanda kat
mülkiyetine geçilmiş, ancak her nasılsa yönetim planı
imzalanmamıştır. Bu nedenle yöneticilik görevi gereği müvekkilim
yönetim planını hazırlatarak Kat Malikleri Kurulunun .../.../......
tarihinde yapılan toplantısında imzaya sunmuştur. 

3.	Ancak, söz konusu apartmanın 17 numaralı bağımsız bölümünün
maliki olan davalı, kanuni bir zorunluluk olmasına rağmen ve hiçbir
haklı gerekçesi bulunmaksızın yönetim planını imzalamayı
reddetmiştir. Müvekkilim tarafından kendisine gerek Ankara ..
Noterliğinin .../.../..... tarih ve ............ yevmiye nolu
ihtarnamesi ile yazılı, gerekse sözlü olarak yapılan ihtarlara
rağmen davalı, bir türlü yönetim planını imzalamamaktadır.

4.	Bu itibarla söz konusu yönetim planını imzalaması için
davalıya ihtarda bulunulması için iş bu davanın açılması
zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	:	634 sy. Kat Mülkiyeti K. ve ilgili mevzuat

DELİLLER	:	Yönetim planı, ihtarname, tanık beyanı ve her tür 
delil.

NETİCE-İ TALEP	:	Yukarıda arz edilen sebep ve gِsterilen delillere
binaen talebimizin kabulü ile, davalıya yönetim planını
imzalaması için gerekli ihtarın yapılmasına, yargılama giderleri
ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar
verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. .../.../2003

	

	     Davacı Vekili

B

H

–

œ

B

–

̤̀옍

̤̀옍

̤̀옍

̤̀옍

␷㠀$⑈愀̤ഀ.......

EK: 

1.)	Vekaletname, 

2.)	Yönetim planı, 

3.)	İhtarname,

.......

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI		:.......

VEKİLİ		:.......

.......DAVALI		:.......

.......KONU			: 

Yönetim Planını İmzalamayan davalıya gerekli ihtarın yapılması
talebimiz hk. 

AÇIKLAMALAR		:

Müvekkilimiz ....... adresindeki taşınmazın apartman yöneticisi
olup ... numaralı bağımsız bölümünde malikidir.

Müvekkilimin yöneticiliğini yaptığı apartmanda kat mülkiyetine
geçilmiş olmasına rağmen yönetim planı imzalanmamıştır.

Müvekkilim yönetim planı hazırlatarak kat malikleri kurulunun
../../.... tarihli toplantısında yönetim planını imzaya sunmuştur.

Ancak davalı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin yönetim planını
imzalamayı reddetmiştir. Davalıya yapılan tüm sözlü ve yazılı
uyarılarda bir sonuç doğurmamıştır.

Davalının söz konusu yönetim planını imzalaması için ihtarda
bulunulması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER		: HUMK, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER		: Yönetim Planı, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

İSTEM SONUCU	: 

Arz edilen nedenlerle yönetim planını imzalamayan davalının
yönetim planını imzalaması için gerekli ihtarın yapılmasına
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
.......

DAVACI VEKİLİ