Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi örneği 

MAL SAHİPLERİ : 

YÜKLENİCİLER : 

1- Taraflardan ben mal sahibi, ........................... tapu ile
sahibi bulunduğum ............ ili, 

 ,ilçesi, ..................... mahallesi ……. Bölge …… mevkiinde kain
tapunun ….. pafta ................

….. ada ve ….. parselinde kayıtlı gayrimenkulümün tamamını bu kere 100
hisse itibar ederek 

bunun, 50 hissesini uhdemizde ipka ile mütebaki 50 hisseyi diğer akit
müteahhitlere bu 

mukavelede yazılı şartlarla kat karşılığı olarak 50.000.- YTL. bedel
mukabilinde satmayı vaat 

ve taahhüt ediyorum. İşbu bedel harca esas teşkil etmek üzere konulmuş
olup satış vaadinin 

bedelini nakden ve peşinen alınmayıp işbu bedeli mukavelenin 3.
maddesinde yazılı olduğu 

şekilde ödeneceğini ve mukavelede yazılı diğer maddeleri aynen kabul
ettiğimizi beyan ve 

taahhüt ederiz. 

2- Taraflardan biz müteahhitler ................. ve
.......................... bizde yukarıda mal sahibinin 

ikrarında tapu kayıtları yazılı gayrimenkuldeki 50/100 hisseyi bu
mukavelede yazılı şartlarla ve 

kat karşılığı olarak 50.000.- YTL. bedel mukabilinde almayı vaat ve
taahhüt ediyoruz. Harca 

esas teşkil eden bu bedel nakden ve peşinen ödemeyip iş bu bedeli
mukavelenin 3. 

maddesinde yazılı olduğu şekilde ödeyeceğimizi ve mukavelede yazılı
diğer maddeleri aynen 

kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

3- Öncelikle müteahhitler işbu sözleşmenin imzalanmasını takiben inşaat
yapılacak arsaya 

Üsküdar Belediyesi tarafından verilen taks %10 H:6.50 lik imar durumunu,
resmi kanallardan 

taks:%25 h:12.50 ye çıkaracaklardır. Müteahhitler mevcut imar durumunu
resmen taks:%25 

h:12.50 olarak bir yıl içinde değiştiremezler ise işbu sözleşmenin
inşaat ile ilgili tüm hükümleri 

geçersiz olacaktır. Bu ahvalde taraflar birbirlerinden hiçbir hak ve
alacak isteyemeyeceklerdir. 

İmar durumunun istenilen şekli alması halinde yukarıda 1. ve 2.
maddelerde yazılı bedel 

tapuda kat'i ferağ takriri sırasında nakden tediye edilmeyip işbu bedel
müteahhit tarafından 

mezkur gayrimenkulün üzerine plan ve projesine uygun olarak inşa
edilecek olan binanın 

yapılacak dairelerinin istikameti, cephesi, maddi değeri ve metrekaresi
eşit olmak üzere 

taraflar arasında %50 nispetinde taksim edilerek ödenecektir. 

Toplam 10 adet bağımsız bölümden müteşekkil inşaatın beş dairesinin 634
sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu gereğince her türlü noksanları tamamlanıp anahtar teslimi
suretiyle mal sahibi adına

tesis ve teslimi ile işbu bedel tamamen ödenmiş olacak alınacak iskan
ile birlikte 

müteahhitlerin zimmeti ibra edilmiş olacaktır. 

Buna göre; 

1. Bodrum kat 1 No.lu daire arsa sahibine, 

1. Bodrum kat 2. No.lu daire müteahhitlere, 

Zemin kat 3 No.lu daire müteahhitlere, 

Zemin kat 4 No.lu daire arsa sahibine, 

1. Normal kat 5 No.lu daire müteahhitlere, 

1. Normal kat 6 No.lu daire arsa sahibine, 

2. Normal kat 7 No.lu daire müteahhitlere, 

2. Normal kat 8 No.lu daire arsa sahibine, 

3. Normal kat 9 No.lu daire arsa sahibine, 

3. Normal kat 10 No.lu daire müteahhitlere ait olacaktır. 

4- Müteahhit ................. ili, .................. ilçesi,
..................... mahallesinde bulunan ve …… 

pafta, …… ada ve …… parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine inşaa edilecek
binayı, ................ 

Belediyesi'nin tasdik edeceği plan ve projesine aynen uygun olarak
yapacaktır. 

5- Binaya iskân alınıncaya kadar yetkili mercilerce imar durumuna kat
ilavesi izni verilmesi 

halinde ilave inşaattan arsa sahibi ve müteahhitler % 50 - % 50 oranında
faydalanacaktır. Bu 

masraflar müteahhide ait olacak, müteahhit tarafından karşılanacaktır. 

6- Arsa sahibi yeni imar durumunun alınmasını takiben müteahhitlerin
hissesine düşen 50/100 

hisseyi müteahhitler adına arsa sahibi tapuda ferağ vereceklerdir.
Yapılacak ferağ ile birlikte 

taraflar arasında kararlaştırılan miktarda müteahhitlere düşen hisse
üzerine arsa sahibi lehine 

teminat ipoteği tesis edilecek inşaat projesinin belediyece
onaylanmasını takiben de 

müteahhitler arsa sahibini tapuya davetle kat irtifakını kurularak bu
ipotek müteahhitler adına 

olan daireler üzerine kaydırılacaktır. Bu masraflar müteahhitlere
aittir. 

Müteahhitlerin dairelerine konulacak ipoteğin fekleri ise şu şekilde
olacaktır. 

Binaya ait temel üstü ruhsatı alındığında 7 ( yedi ) numaralı daire
üzerindeki ipotek, 

İnşaatın kabası ( betonarmesi) bitiğinde 5 ( beş ) numaralı daire
üzerindeki ipotek, 

İnşaata ait sıvalar bitiğinde 3 ( üç ) numaralı daire üzerindeki
ipotek, 

İnşaatın ıslak zeminlerinin bitiğinde 2 ( iki ) numaralı daire
üzerindeki ipotek, 

İnşaat tamamen bitiğinde 10 ( on ) numaralı daire üzerindeki ipotek
kalkacaktır. 

İpotek fekleri müteahhidin yazılı talebi üzerine aşamaların
gerçekleşmesi koşulu ile bir hafta 

içinde kaldırılacaktır. 

7- İnşaat süresi, inşaat ruhsatını takiben 24 aydır. Müteahhitler 24 ay
içinde cins tashihi 

yapılmış ve kat irtifakı tesis edilmiş olarak arsa sahibinin dairelerini
teslim edecektir. İnşaatın 

kabul edilen bu 24 aylık süre içerisinde bitirilmediği takdirde
müteahhit 25. aydan başlamak 

üzere her geçen ay için cezai şart olarak arsa sahibine kararlaştırılan
miktarda kira 

ödeyecektir. Arsa sahibi müteahhitten bu cezai şartın nakdi karşılığını
almaya devam edip 

müteahhidin inşaata devamına müsaade edecektir. 

8- Kat irtifakı tesis olunurken, 

a- 1. Bodrum Kat 1 No.lu daire ( 51/661 ) hisse 

b- 1. Bodrum Kat 2 No.lu daire ( 50/661 ) hisse 

c- Zemin Kat 3 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

d- Zemin Kat 4 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

e- 1. Kat 5 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

f- 1. Kat 6 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

g- 2. Kat 7 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

h- 2. Kat 8 No.lu daire ( 66/661 ) hisse 

ı- 3. Kat 9 No.lu daire ( 82/661 ) hisse 

l- 3. Kat 10 No.lu daire ( 82/661 ) hisse 

verilecektir. Bu hisseler kat irtifakına geçişte aynen muhafaza
edilecektir. Müteahhitlere 

tapuda devri yapılacak hisse miktarı 330/661 oranında olacaktır. 

9- İşbu sözleşme tarihinden sonra ve binanın tamamının kat irtifakı
tapusu alınıncaya kadar 

Belediye, Maliye ve sair mercilerden gelecek her nevi vergiler, ödemeler
müteahhide ait 

olacaktır. 

10- Geçmiş yıllara ait vergi borçları varsa arsa sahibi bu borçları
ödeyecek, müteahhide 

borçsuz olarak verilecektir. 

11- İnşaat süresince ve daha evvelce yapılacak alım, satım, cins
tashihi, plan, proje, imar 

durumu, röperli krokiler, vesair belgeler izin alım vergisi, kıymet
artış vergileri ve bunlara 

münhasır harçlar (ruhsat, iskan, vesair ) resimler müteahhit tarafından
ödenecektir. İnşaat 

müddetince meydana gelebilecek her türlü iş kazasından ve haksız
fiillerde dolayı arsa sahibi 

hiç bir surette sorumlu tutulamaz. 

TEKNİK ŞARTNAME 

BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ 

1- Çatı ahşap olarak yapılıp su ve ısı izolesi yapıldıktan sonra şıngıl
tabir edilen malzeme ile 

kaplanacaktır. Dublex dairelerin üst katlarının tavanları alçı paneller
ile kaplanacaktır. 

2- Binanın girişi, merdiven basamakları ve sahanlıkları renkli mermer
kaplama olacaktır. 

3- İkinci bodrum katta beton su deposu yapılıp içi seramik kaplanacak ve
hidrofor tesis 

edilecektir. 

4- Bina asansörlü olacaktır. 

5- Birinci bodrum kattaki dairelerin pencerelerine ferforje demirden
dekoratif olarak güzel 

görünümlü korkuluklar yapılacaktır. 

6- Bütün daire giriş kapıları aynı cins, sağlam ve kaliteli çelik kapı
olacaktır. 

7- Bahçe duvarları yapılıp boyanacak, apartmanın bahçesi düzenlenip
gerekli peyzaj 

çalışmaları yapılacaktır. 

8- Merdiven boşluğu duvarlarının alçı sıva ile sıvanıp saten boya ile
boyanacaktır. 

9- Merdivenlere demir doğramadan korkuluklar yapılıp ahşap trabzan monte
edilecektir. 

10- Bütün pis ve temiz su boruları ………. marka olacak, kalorifer
tesisatında kullanılacak 

borular alüminyum folyolu olacaktır. 

11- Kalorifer sistemi her daire için müstakil kat kaloriferi olup çelik
panel radyatörler, ………. 

marka vana, sayaç ve kombi cihazları monte edilecektir. 

12- Elektrik tesisatında kullanılacak tüm kablolar TSE onaylı olacak,
genel elektrik 

panosundaki ve dairelerin içinde kullanılacak olan otomatik sigortalar
………. marka olacaktır. 

13- Daireler ile apartman giriş kapısı arasında zil, kapı otomatiği ve
diyafon tesisatı tesis 

edilecektir. 

14- Binanın tüm pencere doğramaları ………. veya ………. marka PVC doğrama
olup rengi 

cephe rengine uygun olacaktır. Camlar ısıcam olarak yapılıp
takılacaktır. 

15- Binanın dış duvarları çift sıra 8,5 luk tuğla ile örülüp ısı
izolasyonu için aralarına strafor 

konulacak, bilahare sıvanıp silikonlu dış cephe boyası ile
boyanacaktır. 

Binanın cephe olduğu sokaklardan görülen iki veya üç cephesindeki
pencere kenarlarına 

poliüretan yapı süsleme ürünleri olan söveler monte ederek ve mimari
açıdan uygun olan 

yerlere tuğla kaplamalar yaparak dekoratif olarak güzel görünüm elde
edecek cephe çalışması yapılacaktır. 

B- ARSA SAHİBİNİN DAİRELERİNİN ÖZELLİKLERİ 

1- Tüm iç duvarlar ve tavanlar alçı sıva yapılıp duvarlar saten tavanlar
plastik boya ile 

boyanacaktır. 

2- Antre, koridor, salon ve odalara kartonpiyer yapılacaktır. 

3- Salon ve odaların yer ve döşemeleri mal sahibinin isteğine göre
laminant, 1.sınıf kestane 

veya 1. sınıf kayın parke olacak. 

4- Antre, koridor, mutfak, banyo ve balkon yer döşemeleri ………. marka 1.
sınıf seramik 

olacak 

5- Tüm iç kapılar cilalı mobilya kapı olup kol ve menteşeler kapı
kalitesine uygun olacaktır. 

6- Tüm musluk ve bataryalar ………. marka olacak. 

7- Banyo duvarları tavana kadar ………. 1. sınıf fayans kaplanacak, akrilik
küvet ve banyo 

dolabı monte edilecektir. 

8- Mutfak tezgahı ile dolap arası fayans kaplanacak, diğer kısımlar
sıvanıp saten boya 

yapılacak, Mutfak dolapları laminant kapaklı ve laminant tezgahlı olarak
imal edilip aspiratörlü yapılacaktır.