Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU			: Haksız feshin tespiti ile, fesih nedeniyle uğranılan zarar
karşılı-

				 ğı … TL maddi tazminatın, fazlaya ilişkin haklarımız
saklı kal-

				 mak üzere, fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi
ile

				 birlikte tahsili istemidir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Davalı belediye, halen kendisine ait bulunan … ili, … ilçesi,
… mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kain taşınmaz
üzerinde inşa edilmesi planlanan ticaret merkezinin yapım işini, kat
karşılığı gerçekleştirilmek üzere, 2886 sayılı yasanın 1.
maddesi uyarınca, …/…/… tarihinde ihaleye çıkarmıştır.

2-) Belediye encümenin verdiği … sayılı ve …/…/… tarihli
kararla (EK 1), yapım işi, müvekkilimize verilmiştir. Bunun
üzerine, müvekkilimiz ile davalı belediye arasında …
Noterliği’nin … yevmiyesinde kayıtlı, …/…/… tarihli kat
karşılığı inşaat sözleşmesi (EK 2) imzalanmıştır.

3-) Söz konusu ticaret merkezinin inşaatı, sözleşmede öngörülen
niteliklere uygun olarak yürütülmekte iken, sözleşmede öngörülen
tarihte tamamlanmasına çok az bir süre kala, davalı belediye
tarafından feshedilmiştir.

4-) Belediye encümeninin ihalenin feshedildiğine ilişkin … sayılı
ve …/…/… tarihli kararı (EK 3), müvekkilimize …/…/…
tarihinde tebliğ edilmiştir. Derhal belediye yetkilileri ile irtibata
geçen müvekkilimiz, feshin nedeni konusunda hiçbir doyurucu
açıklama elde edememiştir.

-

h

 

eksiksiz biçimde yerine getiren müvekkilimiz, belediyenin fesih
konusundaki bu keyfi davranışı nedeniyle ciddi maddi zarar
uğramıştır. Zira, kendisine bırakılması öngörülen bağımsız
bölümlerden … adedini üçüncü kişilere satmış bulunan
müvekkilimiz, üçüncü kişilerden almış olduğu bedelleri,
faizleri ile birlikte iade etmek zorunda kalmış ve kendisine, belli
bir aşamaya kadar getirdiği inşaat nedeniyle de herhangi bir ödeme
yapılmamıştır. Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerden de
sonuç alınamaması üzerine, işbu davayı açmak zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 818 S. K. m. 369, 2886 S. K. m. 1 ve diğer tüm
yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Belediye encümeninin … sayılı ve …/…/…
tarihli ihale kararı

				 ile … sayılı ve …/…/… tarihli fesih kararı, …
Noterliği’nin …

				 yevmiye numaralı ve …/…/… tarihli kat karşılığı
inşaat sözleş-

				 mesi, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin ve
di-

				 ğer tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle, sözleşmenin feshinin haksız ve keyfi olduğunun tespiti
ile işbu fesih nedeniyle uğradığımız zarar karşılığı, … TL
maddi tazminatın, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla
ve fesih tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte
davalı belediyeden tahsiline, yargılama giderleri ile avukatlık
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, vekaleten
talep ederim…./…/…

										Davacı Vekili

										Av.