Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- 		SÖZLEŞMENİN KONUSU:

Taraflardan, satış vaadinde bulunan arsa malikinin 1/80 payına sahip
olduğu tapunun; İstanbul, Beşiktaş, Ortaköy Mahallesi, Ambarlıdere
Sokak, 4 pafta, 116 ada, 2 parselde kayıtlı bulunan arsa üzerinde kat
karşılığı inşaat yapımı ve arsa malikinin hissesinin inşaat
karşılığı olarak müteahhit şirket İnşaat ve Tic. A.Ş.’ye
satışının vaadi şartlarının belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 2- 		SATIŞI VAAD EDİLEN ARSANIN BEDELİ:

19.530 m2 alanlı taşınmaz üzerinde 0.75 imar izni alınacağı
varsayımıyla yapılacak binalarda 1/80 hisseye 91.55 m2 (yaklaşık 92
m2) brüt daire verilmesi prensibi benimsenmiştir. Dairelerin yer
alacağı blok veya bloklar müteahhit tarafından belirlenecektir. 

Toplam 19.530-m2 yüzölçümündeki arsanın 1/80 payına sahip bulunan
........................................ 1/160 arsa payını
sözleşmenin imzalanmasını müteakip müteahhit şirkete devir ve
ferağ edecektir. Arsa maliki, Müteahhit Şirkete satmayı ve devir
etmeyi vadettiği 1/160 payın karşılığı olarak kararlaştırılan
500.000.000-TL(beşyüzmilyontürklirası(500YTL)) bedeli almamayı,
ancak devir ve ferağ ettiği bu arsa payı karşılığında
aşağıdaki yazılı koşullara uygun inşa edilecek binalardan 92 m2
brüt alanlı bağımsız bir bölümün kendisine teslim edilmesini
kabul ve taahhüt eder. Müteahhit şirket YAPI SANAYİİ A.Ş. harca
esas değerin belirlenmesi açısından gösterilen
500.000.000-TL(BeşyüzmilyonTürkLirası(500YTL)) bedeli ödemeyerek
arsa maliki payına isabet edecek92 m2 brüt alanlı bağımsız bir
bölümü aşağıda belirlenen koşullarla inşa ederek arsa sahibine
teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 3- 		DEVİR, FERAĞ VE VEKALETNAME VERİLMESİ:

Arsa malikinin müşterek malik sıfatıyla 1/80 payına sahip olduğu
taşınmazın diğer paydaşları ile müteahhit şirket arasında iş
bu sözleşme ile aynı mahiyette kat karşılığı inşaat
sözleşmeleri düzenlenecektir.

Diğer paydaşlarla sözleşmelerin imzalanmasının tamamlanmasını
müteakip Müteahhit Şirketin arsa sahibinin iş bu sözleşmede
yazılı adresine göndereceği yazılı talebi üzerine arsa sahibi
sahip olduğu arsa payının yarısını derhal müteahhit şirkete
devir ve ferağ edecektir. Arsa sahibi, yazılı bildirime rağmen
tapuda devir ve ferağ işlemini belirtilen sürede yerine getirmemesi
halinde müteahhit şirkete aşağıda 11. maddede yazılı cezai
şartı ve diğer ödentileri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

Arsa sahibi, hisse devri ile birlikte Tapu, İmar Müdürlükleri,
Belediye ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında resmi muamelelerin ve
tüm inşaat hazırlık işlemlerinin sürdürülüp
sonuçlandırılabilmesi ve yine imar mevzuatının gerektirdiği
zorunluluklarla imar planının değiştirilmesi veya taraflar için en
uygun projenin geliştirilip uygulanabilmesi ve bu amaca yönelik her
türlü plan ve proje tadilatının yapılabilmesi için, kat irtifakı
tesisi sırasında gerekli muvafakatleri verebilme yetkileriyle de
donatılmış müteahhit şirketin tayin edeceği kişi veya kişilere
her türlü yetkiyi haiz, süresiz bir vekaletname verecektir. Böylece
yapılması kararlaştırılan inşaat, müteahhit şirket tarafından
hem arsa maliki hem de bir kısım arsa malikine vekaleten
yürütülecektir. Arsa payının devir ve ferağı ile vekaletname
sağlanmadıkça inşaat süresinin başlamayacağı taraflarca kabul
edilmiştir.

Arsa sahibi, inşaat süresince vekilleri vekaletten azletmemeyi,
haksız azil halinde müteahhit şirketin uğradığı tüm zararları
aşağıdaki 11. maddede yazılı olduğu gibi tazmin etmeyi kabul ve
taahhüt eder. 

MADDE 4- 		İNŞAAT SÜRESİ:

İnşaat süresi, ruhsat tarihinden başlamak üzere 36 ay (otuzaltıay)
olarak tespit edilmiştir. Arsa sahiplerinden herhangi birinin iş bu
sözleşmeden kaynaklanan edimlerini ifadaki temerrüt süreleri inşaat
süresine eklenecektir. 

MADDE 5-		İNŞAAT ŞEKLİ:

İnşaat, anahtar teslim usulüne göre yapılacak bağımsız
bölümler, arsa maliklerine eksiksiz, kullanmaya hazır biçimde teslim
edilecektir.

MADDE 6- 		İSKAN İZNİ:

Bağımsız bölümlerin ikamete elverişli hale getirilerek iskan
izinlerinin alınması yükümlüğü müteahhit şirkete aittir.

MADDE 7- 		TEKNİK ŞARTNAME:

İnşa edilecek binaların teknik şartnamesi niteliğindeki liste
sözleşmeye eklenmiş olup, bu şartname sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası hükmündedir.

MADDE 8- 	MÜTEAHHİT ŞİRKETİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU:

Müteahhit şirket, anahtar teslimi suretiyle ve arsa payı
karşılığında bina yapımını götürü olarak yüklendiğinden,
arsa malikinden hiçbir bedel talep etmeyecektir. İnşaat maliyetindeki
ve işçi ücretlerindeki artışlar ve her türlü maliyet artışı
rizikosu ve diğer artışları müteahhit şirkete aittir.

İnşaat işinin fenni usul ve kurallarına göre yürütülmesinden iş
mevzuatı gereği her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasından
müteahhit şirket sorumludur. Alınacak tüm önlemlere rağmen iş
yerinde vukuu bulacak iş kazalarının hukuki ve cezai sorumluluğu
müteahhit şirkete aittir. Müteahhit şirket inşaat faaliyetlerinden
ve bu işlemlerin yürütülmesinden doğabilecek arsa malikinin
muhtemel zararlarını karşılamak zorundadır.

İnşaat işinin teknik şartnameye, onaylanacak plan ve projesine
taraflar arasında düzenlenen inşaat sözleşmesine uygun biçimde
yürütülmesinden müteahhit şirket sorumludur. Müteahhit şirket
taahhüdünü bizzat yerine getirebileceği gibi taşeronlar
kullanılmak sureti ile de ifa edebilir. Ancak gerek taşeronların
gerekse bunların işçi ve personellerinin verebilecekleri her türlü
zarardan eksik kusurlu imalattan, arsa malikine karşı müteahhit
şirket sorumludur.

MADDE 9- 	BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞILMASI: 

Vaziyet planı tasdik ettirilip imar durumu alındığında, bağımsız
bölümlerin taraflar arasında paylaşılması için, arsa malikleri
ile müteahhit bir araya geleceklerdir. Müteahhit şirkete devredilmiş
olan % 50 arsa payı karşılığı olan bloklardaki bağımsız
bölümler üzerinde müteahhit şirket adına irtifak hakkı
kurulacaktır. Arsa maliklerinin üzerinde kalan % 50 oranındaki arsa
payı karşılığı olarak arsa maliklerince seçilecek bağımsız
bölümlerin kendi aralarında paylaşımı arsa malikleri tarafından
bir protokolle düzenlenecektir. Arsa maliklerinin paylaşımda
anlaşamamaları halinde, arsa malikleri arasında noter huzurunda
yapılacak kura çekiminde hangi bağımsız bölümün hangi arsa
malikine isabet edeceği tespit edilecektir. Kura çekimine bizzat veya
vekilleri aracılığı ile katılmayan arsa maliki, noter veya vekilini
paylaşıma ilişkin toplantıdan adına çekeceği kura sonucunda
kendisine isabet eden bağımsız bölüme itiraz etmeyeceğini ve bu
bölüm üzerinde kendi adına irtifak hakkı kurulmasını peşinen
kabul ve taahhüt eder. Müteahhit yukarıda usul ve esasları
belirtilen bağımsız bölümlerin paylaşılması toplantısını
organize ederek noter ve pay sahiplerine en az yedi gün önceden
taahhütlü mektupla bildirecektir. 

MADDE 10-	KAT İRTİFAKININ KURULMASI:

		

Müteahhit tapuda kendisi ve arsa malikleri adına kat irtifakı
düzenlemekle yükümlüdür. Müteahhit, bu işi arsa maliklerinden bu
sözleşmenin eki olarak aldığı vekaletname ile yürütür.

|

~

Ú

ì

ð

|

~

Ú

Ü

à

â

klarının tapuya tescili ve tapu kayıtlarının alınması
sağlanacaktır. Arsa malikleri bu konuda kendilerine düşen edimi
ifadan kaçınamazlar. Aksi halde aşağıda 11. maddede öngörülen
cezai şartı ödemeyi ve doğacak zararın tamamından sorumlu olmayı
kabul ve taahhüt ederler. Listenin tanziminde müteahhit şirket, arsa
maliklerinin her biri tarafından önceden verilmiş ve bu sözleşmenin
ayrılmaz bir parçası olan ekte belirtilen vekaletnameden yararlanır.

Öte yandan arsa malikleri yine bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası
olan ekte belirtilen taahhütnameyi de vermeyi peşinen kabul ve
taahhüt ederler. Anılan vekaletname ve taahhütname, bu sözleşmeye
esas olan kat karşılığı inşaatın bitimi ve kat mülkiyetine
geçişten itibaren ortadan kalkar.

MADDE 11- 	SÖZLEŞMEDEN CAYMA VE CEZA:

Taraflardan biri işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmez veya sözleşmeden vazgeçerse karşı tarafın
yaptığı masrafları ticari zararları faizi ile birlikte ödemeyi ve
her bir 1/80 hisse için 100.000EURO (yüzbineuro) cezai şartı nakden
ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12- 	GECİKME VE CEZA:

Müteahhit şirket 36 aylık inşaat süresinde inşaatı teslim
etmediği takdirde geçen her ay için arsa maliklerine 1/80 hisseye
300EURO(üçyüzeuro) cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13- 	ARSANIN MÜTEAHHİT ŞİRKETE TESLİMİ:

Arsa, inşaata başlanmasını teminen imar izninin alınmasını
müteakip bir ay içerisinde müteahhide teslim edilecektir. 

MADDE 14- 	MÜTEAHHİDİN MALİ SORUMLULUKLARI:

Arsa malikleri ile müteahhit şirket arasında arsa payı
karşılığı inşaat yapımı esasında anahtar teslimi şeklinde ve
götürü olan cari usulde anlaşma yapıldığından inşaatın ikamet
edebilecek halde anahtar teslimine kadar olan bilcümle masrafları
müteahhit şirkete aittir.

İnşaat ruhsat projelerinin, (mimari, statik, elektrik, kalorifer ve
sıhhi tesisat, mecra projeleri.) masrafları ve temel temelüstü
belediye harç ve rüsumları, yapı kullanma izni (iskan) ile ilgili
Belediye imar harçları, kanal, su, elektrik ile ilgili harçlar (
elektrik, su sayaçları ve depozitoları hariç) ve muamele
masrafları;

Sözleşme konusu inşaatın yapımında temelden çatıya ve anahtar
teslimine kadar kullanılacak bilcümle malzeme ve işçiliklerin
(taşeron, sürveyan, teknik ve idari personel giderleri) bedelleri
muhtasar ve SSK primleri, konut edindirme fonu, tasarruf teşvik
primleri;

İş bu sözleşmenin noter masrafları ile, arsanın müteahhide
devrindeki tüm masraflar müteahhit şirkete aittir.

MADDE 15- 	ÖZEL ŞARTLAR:

Arsa malikleri inşaatın yapılması ile ilgili müştereken tespit
edecekleri yetkilerle müteahhit’in tayin edeceği uzman kişi ve
kuruluşlara vekaletname vereceklerdir.

Arsa malikleri müteahhitten teknik şartnameden farklı bir istekte
bulunmaları veya hisselerine düşen daireden daha büyük daire talep
etmeleri halinde, inşaatın seyrini aksatmamak koşulu ile
müteahhit’in tespit etmiş olduğu gider ve şerefiye fazlasını
talep edilen sürede ödemesi halinde uygun bir zamanda yerine getirir.

MADDE 16- 	UYUŞMAZLIK:

Tarafların birbirlerine tam bir güven ve en geniş iyi niyet ile bu
sözleşmeyi yaptıklarından aralarında itilaf çıkmaması esastır.
Aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkların önce bir araya gelerek
çözümüne çalışacaklardır. Bu şekilde çözümlenmeyen
uyuşmazlıklarda İstanbul Şişli mahkemeleri ve icra daireleri
yetkilidir.

MADDE 17- 	İKAMETGAH VE TEBLİGAT:

Tarafların ikametgahı iş bu sözleşmenin girişinde belirtilmiştir.
Tarafların birbirlerine noter kanalı ile ikametgah değişikliklerini
bildirmedikçe yukarıdaki adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli
olacaktır.

MADDE 18- 	ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN UĞRAYACAĞI ZARARLARDAN SORUMLULUK:

Sözleşme konusu inşaatın sonuna kadar inşaat faaliyetinden imalat
ve gerekse şantiye dahilinde gerekse şantiye haricinde başkalarının
maruz kalacağı, maddi, manevi, cismani ve her türlü zarar ve
ziyandan doğrudan doğruya hukuki, cezai, mali ve idari bakımdan
sorumluluk müteahhit şirkete aittir. İnşaat dahilinde ve haricinde
çalışanların işçilerin, personelin uğrayacağı zarar ve
ziyanlardan iş kazalarından sorumlu müteahhittir.

İNŞAATA AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME:

MADDE 1- İnşaat, betonarme, karkas, perde döşeme sistemi ile inşaa
edilecektir. Dış cepheler, çift sıra tuğla ve arası strafor
konularak örtülecektir. İç ilave duvarlar 8.5’lik tuğlalar veya
prekas duvar elemanları ile örülecektir.

MADDE 2- İnşaat, kaloriferli, sıcak su sistemli ve asansörlü olarak
yapılacaktır.

MADDE 3- Site yolları projesine uygun olarak yapılacak, otopark
yerleri tanzim edilerek tretuvarlar betonla yapılacaktır.

MADDE 4- Binaların üzerine oturtma çatı yapılacak ve marsilya tipi
kiremit örtülecektir. Yağmur dereleri ve iniş boruları pimaş veya
çinko yapılacaktır.

MADDE 5- Bina cepheleri kaleterasit, keniteks veya benzeri malzeme ile
kaplanacaktır. Balkonlara demir korkuluk yapılıp yağlı boya ile
boyalanacaktır.

MADDE 6- Pencere doğramaları iyi cins çam ile ahşap veya plastik
olacka ahşap olursa pinoteks sürülerek bot vernik ile boyanacaktır.

MADDE 7- Apartman kapıları aliminyum veya demir doğrama olacaktır.
Apartman giriş holü tabanı ve merdiven basamakları ile rıhtları
söğüt bej mermer kaplanacaktır. Giriş holü ile merdiven duvar ve
tavanları fasarit veya benzeri malzeme ile kaplanacaktır. Merdivenlere
demir korkuluk yapılacak ve yağlı boya ile boyanacaktır.
Küpeşteler gürgen ahşap olacak ve cilalanacak.

MADDE 8- Daire dış kapıları ceviz veya meşe kaplama olup, daire
iç kapılarının tamamı camlı veya camsız cilalı ahşap pres kapı
olacaktır. Camlı kapılara renkli buzlu cam takılacaktır. Kapı
kolları iyi cins aliminyum olacaktır. Salon ve bütün odalar prake
yapılacaktır.

MADDE 9- Dairelerin bütün balkonları, antreleri, koridorları, mutfak
ve banyoların tamamının zemini kalebodur, seramik yapılacaktır.
Banyo duvarlarının tamamı tavana kadar, mutfakların tezgah araları
Çanakkale Seramik veya Toprak seramiğin fayansları ile
kaplanacaktır. Mutfak dolap kapakları meşe kaplama veya muadili
cilalı olarak yapılacaktır. 

Mutfak tezgahları üstü mermer veya rezopal olacaktır. Mermer
tezgahlara paslanmaz çelik evye alttan yapıştırma olarak
konulacaktır. Bulaşık makinesi tesisatı yapılacaktır. Bütün
duvarlar plastik boya ile boyanacaktır. Kat banyosuna döküm küvet,
ayaklı lavabo ve takım klozet konulacak, çamaşır makinesi ve
elektrikli şofben tesisatı konulacaktır. Lavabo ve klozetler olup,
beyaz ya da renkli olabilecektir.

MADDE 10- Bütün sıhhi tesisat malzemeleri bataryalar ECA marka
olacaktır. Bodrumda her blok için 20 tonluk ya da tüm siteye kafi
gelecek tek betonarme su deposu yapılacaktır. Her bloğa hidrofor
konulacaktır.

MADDE 11- Kalorifer tesisatı iyi cins malzeme ve işçilik ile
yapılacaktır.Radyatörler demirdöküm veya odöksan olacaktır.
Bütün musluklar ECA olacak, sıcak su için boyler konulacaktır.

MADDE 12- Elektrik tesisatı, iyi cins malzeme ve işçilik ile
yapılacaktır. Daireler ile bina kapısı ve kapıcı ile irtibatlı
konuşma cihazı konulacaktır. Merkezi TV anteni tesisatı
yapılacaktır. Projeye uygun telefon tesisatı yapılacaktır.

 PAGE  

 PAGE  6