Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

              … ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			:

TC KİMLİK NUMARASI	:

ADRES			:

VEKİLİ			:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES 			:

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI 			: 

KONU	: Sigorta Poliçesinden doğan … TL. alacağın yasal faizi ile
birlikte tahsili talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1- Müvekkile ait … marka … model araç (EK-1) …/…/… tarihinde
… nolu KASKO Sigorta Poliçesi ile davalı sigorta şirketince
sigortalanmış, (EK-2) …/…/… tarihinde geçirdiği trafik
kazası sonucunda pert olmuştur. (EK-3)

2- Trafik kaza tutanaklarına göre müvekkilim kaza anında 70 promil
alkollü olmakla birlikte kazanın nedeni müvekkilin alkollü olması
değil, kazaya karışan diğer aracın sürücüsünün dönüş
yasağını ihlal etmiş olmasıdır. Kazadan sonra davalı şirkete
çekilen ihtarnameyle (EK-4) zararın tazmini talep edilmiş olmasına
rağmen talebimiz müvekkilimin kaza anında alkollü olduğu ve
zararın teminat dışı kaldığı iddiasıyla reddedilmiştir. (EK-5)
Oysa Sigorta Poliçesi’nin ilgili hükmüne göre hasarın teminat
dışında kalması için kazanın münhasıran müvekkilimin alkollü
olmasından ileri gelmiş olması gerekmektedir. Olayda söz konusu
şart gerçekleşmediği ve kaza tutanaklarıyla da bu husus sabit
olduğu için ortaya çıkan hasar teminat kapsamındadır.

3- Açıkladığımız nedenlerle KASKO Sigorta Poliçesinden
kaynaklanan … TL. hasarın davalı şirketçe temerrüt tarihinden
itibaren reeskont oranında faiziyle birlikte karşılanmasını
sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	:6102 S. K. m. 1027, 1029, 1265, 1409, 1410, 1420,
1421, 1424, 1425, 1427, 1446, 1453, 1461, 1465, 1472; 5684 S. K. m. 14;
2918 S. K. m. 85, 91, 99, 110.

HUKUKİ DELİLLER	: 

                      1-) … marka … model
araç,

º

È

Ê

␃愃̤摧⍣®ᘀ                   2-) …/…/…
tarihli Sigorta Poliçesi, 

                      3-) Kaza Tespit Tutanakları,


                      4-) İhtarname,

                      5-) İhtarnameye cevap
suretleri, 

                      6-) Bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda yazılı nedenlerle müvekkile ait …
marka … model aracın …/…/… tarihinde geçirdiği trafik kazası
sonucunda pert olması nedeniyle meydana gelen zarar bedeli olan …
TL’nin … nolu KASKO Sigorta Poliçesi’ne dayalı olarak davalı
… Sigorta Şirketi’nce temerrüt tarihinden itibaren uygulanacak
reeskont faizi ile tazmin edilmesine, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
mahkemenizden saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                :

                      1-) … marka … model araç
ruhsatı,

                      2-) …/…/… tarihli
Sigorta Poliçesi, 

                      3-) Kaza Tespit Tutanakları,


                      4-) İhtarname,

                      5-) İhtarnameye cevap
suretleri, 

                      6-) Bilirkişi incelemesi

Davacı Vekili

     Av.