Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

ANKARA 15.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 

TEMYİZ EDEN 

SANIK 			:  

MÜŞTEKİ			: 

SUÇ				: Karşılıksız Çek Keşide Etme

SUÇ TARİHİ		: 

TALEBİMİZ			: Ankara 15.Asliye Ceza Mahkemesinin E., K. Sayılı
kararının bozulması talebidir.

TEMYİZ  NEDENLERİMİZ:

Bankadan alınan adrese TK. 35 ‘e göre tarafıma tebligat yapılarak,
hüküm kurulması hem Tebligat Kanunu’na hem de CMUK’a açıkça
aykırılıktır.  

Tarafımca davaya konu çekin bedelinin 800 TL’si ödenmiş geri
kalanı işletmeyi devrettiğim Gazioğlu tarafından ödenmiştir.  

t

v

z

Ž

Â

:

R

hùb

x

z

yukarıda bahsedilen nedenlerle usul ve yasaya aykırı olarak kurulan
kararın bozulmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ		: Yukarıda izaha çalıştığımız ve yüksek mahkemenizin
resen göz önüne alacağı nedenlerle Ankara 15.Asliye Ceza
Mahkemesinin .E., K. Sayılı kararının bozulmasını saygılarımla
vekaleten arz  ve talep ederim.

										Sanık