Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

         TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

 Gönderilmek Üzere

 İSTANBUL ANADOLU.... İŞ MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN (DAVACI) :

VEKİLLERİ : Av.Oğuz TURGUT

DAVALI :

VEKİLLERİ :

KONUSU : Mahkemenizce Verilen ........E. Sayılı Kararın Bozulması
Dileğiyle Tehir-i İcra Talepli Olarak Temyiz Edildiğini Belirten Süre
Tutum Dilekçesinin Sunulmasından İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Sayın mahkemenizin, ...sayılı dosyasında verilen ...tarihli kararını
TEHİR-İ İCRA TALEPLİ OLARAK temyiz ediyoruz.

2-) Haksız, usul ve kanuna aykırı bulduğumuz kararın temyiz nedenlerini
bildirecek gerekçeli temyiz dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza
tebliğinden itibaren 8 günlük kanuni süresi içerisinde sayın
hakimliğinize sunacağız.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 430, 195 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,...... İş
Mahkemesi’nin ........E.sayılı ve .......tarihli kararını bozulması
talebiyle TEHİR-İ İCRA TALEPLİ OLARAK temyiz ettiğimizi ve gerekçeli
kararının tebliğini beklediğimizi bildiren işbu süre tutum dilekçesi
Sayın Mahkemenize saygıyla arz olunur Davacı Vekili

Av.Oğuz TURGUT