Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

SAMANANDAĞ

DOSYA NO : 20__/__ Esas / 20__/-- Karar

DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KARAR TARİHİ :

TEBLİĞ TARİHİ :

KONU : Karar Tavzihi Taleplerimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda dosya numarası yazılı olan ve Sayın Mahkemenizin esasına
kayıtlı dava dosyasında verilen karar hatalı olup, düzeltilmesi
gerekmektedir. Şöyle ki;

Sayın Mahkemeniz Samandağ İcra Müdürlüğü'nün 20­­__/__ Esas sayılı takip
dosyasının iptali yönünde verdiği karara gerekçe olarak; "takip
borçlularından _____ _____'nın icra takibi başlatıldığı 25.09.2014
tarihi itibari ile (02.12.2013 tarihinde) vefat ettiği, bu nedenden
dolayı açılan takibin mirasçılara yöneltilemeyeceği, kamu düzenine
ilişkin bu hususun süresiz şikayete tabi olduğu dikkate alındığında
takip tarihi itibariyle borçlulardan _______ ________'nın ölü olduğu
anlaşıldığından ve mirasçılara karşı açılan takibin yöneltilemeyeceği"
dikkate alınarak ilgili kararın verildiği belirtilmiştir. Bunun yanı
sıra ilgili kararda "______ ______'ya tebligat çıkarılıp çıkarılmadığı
anlaşılamamıştır." şeklinde bir ibare kullanılmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, tarafımızdan _______ _______'ya
çıkartılmış bir tebligat bulunmamaktadır. _______ _______, senet
üzerinde adı geçen kişilerden birisi olduğundan dolayı ödeme emrinde
kendisinden bahsedilmiş olup, kendisi vefat etmiş olduğundan dolayı
tebligat sadece ______ _______'ya çıkartılmıştır. Bundan ötürü kendisine
tebligat çıkartılmayan bir kişi için kamu düzenine aykırı bir durum
oluşmadığından ortada şikayete tabi bir durum oluşmamıştır. Bu nedenle
ilgili karar usul ve yasaya aykırılık içermektedir.

Bununla birlikte ilgili karar dosya üzerinden incelenerek verilmiş olup,
tarafımıza davaya karşı beyanda bulunma hakkı tanınmadan verilmiştir. Bu
bakımdan da Sayın Mahkemeniz usul ve yasaya aykırı davranmıştır.

Tüm bu usul ve yasal noksanlıkları bir kenara bırakırsak, Sayın
Mahkemenizin, Samandağ İcra Müdürlüğü'nün 20__/___ Esas sayılı takip
dosyasının iptali yönünde verdiği kararda ______ ______'nın vefat etmiş
olduğu gerekçe gösterilmiş ise de diğer dosya borçlusu ______ ______
yönünden hangi gerekçe veya gerekçeler ile takibin iptaline karar
verildiği belirtilmemiştir. Bu bakımdan ilgili karar hatalı olup,
tavzihi gerekmektedir.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda belirtilen gerekçeler ile dosya borçlularından
______ ______'nın vefatı gerekçesi ile hüküm fıkrasında Samandağ İcra
Müdürlüğü'nün 20__/___ Esas sayılı takip dosyasının ______ ______
yönünden iptal kararı verilmesi yasal zaruret olduğu halde, bu ayrım
yapılmadan, takibin diğer borçlusu olan ______ _______'yı da kapsayacak
şekilde takibin iptali yorumlanmaması için, hüküm fıkrasının "takibin
______ _______ yönünden iptaline" olarak tavzih edilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.05.2015

Davacı ________ ________ Vekili

Av. _______ ______