Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

…  MAHKEMESİNE

DOSYA NO				: …/… E., …/…K.

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU			: Yargıtay … Hukuk Dairesinin …/…/… Tarih ve …/… E.,
…/…K. Sayılı Onama Kararının Kaldırılarak Usul Ve Kanununa
Aykırı Yerel Mahkeme Kararının Bozulmasına Karar Verilmesi Dileği
ile Karar Düzeltme Sebeplerimizin Sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) İmar uygulaması sırasında davacı adına davalı idarece tescili
sağlanan taşınmazın tapu kaydının iptali üzerine, davacıya
yeniden tescil edilen başka taşınmaz arasındaki değer farkının
tahsili istemiyle açılan dava … Hukuk Mahkemesince esastan
reddedilmiş, söz konusu hüküm dairenizce 10.10.2005 gün ve
2005/5765 Esas - 2005/10664 Karar sayılı ilamla onanmıştır.



-

è

ê

ì

ð

ò



ê

ò

.den parsel verilmiştir.

3-) İdari işlemden kaynaklanan tazminat davaları, idari yargıda
görülür. Ayrıca müvekkilimin maliki olduğu parsel miktarından
Düzenleme Ortaklık Payı düşüldükten sonra geriye kalan miktardan
daha az miktarın başka yerden verildiği konusunda, dava dilekçesinde
ve yargılama aşamasında bir istemi de yoktur. Bu nedenle, davaya
bakmak idare mahkemesinin görevi dahilindedir. Dava dilekçesinin
görev yönünden reddi yerine, davanın esastan reddine karar verilmesi
doğru değildir. Bu nedenlerle karar düzeltme isteminde bulunmak
zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER		: 1086 S. K. m. 440 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
Dairenizin …/…/… Tarih ve …/… E., …/… K.  sayılı onama
kararına ilişkin karar düzeltme istemimizin kabulü ile usul ve
kanununa aykırı yerel mahkeme kararının bozulmasına karar
verilmesini müvekkil adına  Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

Davacı Vekili

Av.