Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .... . .. . ....

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL ...İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

KANUN YARARINA BOZMA

TALEP EDEN			: ............................. BANKASI A.Ş.

 

VEKİLLERİ			: Av..................

	

DAVALI				: ............................
(TCKN:.............................)

BOZMA TALEP EDİLEN KARAR	: İSTANBUL ...İCRA CEZA MAHKEMESİ 201./...
E., 201./... K.

KONU				: Mahkeme kararının kanun yararına bozulması talebinden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR	:

	Müvekkil banka ile borçlu ..................... arasında imzalanan
taahhüdün ihlal edilmesi üzerine borçlu aleyhine açılan dava
İstanbul ...İcra Ceza Mahkemesi tarafından yukarıda numarası
yazılı dosya ile incelenmiş ve vekaleten hazır bulunduğumuz
......... tarihli celsede BERAAT kararı verilmiştir. Bunun üzerine
itiraz merci olan İstanbul ...İcra Ceza Mahkemesi’ne itirazda
bulunmak üzere İstanbul ...İcra Ceza Mahkemesi’ne ............
tarihinde tarafımızca süre tutum dilekçesi verilmiş, itiraz
sebeplerinin “gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildikten
sonra” sunulacağı belirtilmiştir.

SAVUNMA HAKKIMIZ KULLANILAMAMIŞTIR

	Her ne kadar süre tutum dilekçemiz sunulmuş ise de İstanbul
....İcra Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ
edilmeksizin ve böylece gerekçelerimizi sunma hakkımız engellenerek
dosya itiraz merciine gönderilmiş; İstanbul ...İcra Ceza Mahkemesi
de gerekçelerimizi bilmeksizin re’sen inceleme yaparak kararı
onaylamıştır. Buna göre itirazı inceleyen mahkeme en temel
haklarımızdan olan kararı tebliğ alma, öğrenme, inceleme ve buna
göre tezlerimizi ortaya koyma haklarımızı çiğneyerek müvekkili
zarara uğratacak şekilde hüküm kurmuştur.

MAHKEME KARARI ESAS İTİBARİYLE USUL VE YASAYA AYKIRIDIR

Bilahare İstanbul ...İcra Ceza Mahkemesi tarafından yazılan
gerekçeli karar metni incelendiğinde beraat kararına gerekçe olarak
“sanığın şikayet edilen taksidi ödediği” gösterilmiştir.
Bilindiği üzere taahhüdü ihlal suçlarında şikayet süresi ihlalin
öğrenilmesinden itibaren 3 aydır. Taksidin ihlali, taksit tarihinden
sonraki gün öğrenilmiş olduğundan beklenmeksizin şikayet konusu
edilerek dava açılmıştır.

<

Ò

î

4

:

<

H

¦

¨

ô

"î

dır. Öyle ki kanun, cezanın infazına başlanması hâlinde dahi
infazın durdurulması istenen tarihi göz önüne alarak “şikayet
edilen taksit” ifadesinden kaçınarak “o tarihe kadar” ifadesine
yer vermiştir. Yasa koyucunun bu seçimi bilinçlidir.

Tüm bunların ötesinde, borçlu ile imzalanan taahhüt metninde de
borçlunun “taksitlerden herhangi birisini gününde ve tam olarak
ödememem halinde tüm borcumun muaccel olacağını… biliyor ve kabul
ediyorum.” beyanları mevcuttur. Taahhüt bu şekilde anlaşılarak
akdedilmiştir. Buna göre ............ tarihli taksidi gününde ve tam
olarak ödemeyen borçlunun tüm borcu bu tarihte muaccel hale
gelmiştir. Buna göre artık kanunun “o tarihe kadar icra veznesine
yatırmak zorunda olduğu meblağ” ifadesinden borcun tamamını
anlamak gerekecektir.

Yukarıda açıkladığımız sebeplerin dikkate alınmaması hâlinde
ihlal edilen her taksit için ayrı ayrı dava açmak gereği hasıl
olacaktır. Bu da Anayasa’nın 141/4.maddesinde yer verilen “usul
ekonomisi” ilkesine aykırıdır. Kaldı ki her taksit için ayrıca
dava açılsa bile her dava için dava süreci içerisinde parça parça
ve gecikmeli olarak ödeme yapan borçlu, senelerce
cezalandırılmaksızın taahhüdü sürdürebilecek; böylece kanundan
kaçmış olacaktır. Bunun yanı sıra bu durumda yapılan dava
masrafları ile taahhüdün cezasız olarak sürüncemede
bırakılmasından dolayı geçecek aylar ve belki yıllar içerisinde
müvekkil bankanın mahrum kaldığı faizden dolayı uğrayacağı
zarar göz ardı edilmiş olacaktır. Özellikle her taksit için
ayrıca açılan davaların masraflarının borçluya nasıl
yükletileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu
masrafların yanı sıra kanunda yazılı şartları yerine gelmiş ve
bundan dolayı açılmış bir davada vekil olarak yapılmış olan
işlemlere, harcanan mesaiye rağmen vekalet ücretine hükmedilmemesi
de ayrı bir garabet olacaktır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle ele alındığında, İstanbul
...İcra Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın itiraz mercii
olan İstanbul ...Ceza Mahkemesi’nce bozulması gerekirdi.

	

TALEP VE İSTEM	:

Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilmeksizin itiraz merciine
gönderilerek böylece kesinleşen mahkeme kararının kanun yararına
bozulmasını,

Karar cezaya ilişkin olduğundan yeniden yargılama yapılmasını
saygıyla arz ve talep ederiz.

				

		Davacı 

...................... Bankası A.Ş. vekili

Av. .....................

EK : Vekaletname

				

  PAGE   \* MERGEFORMAT  II