Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI				: 

TC KİMLİK NUMARASI 		: 

ADRES				: 

VEKİLİ				: 

ADRES				: 

DAVALI				: 

ADRESİ				: 

KONU	: Kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili
istemimizi içerir.

DAVA DEĞERİ	:

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz, ... İli, … İlçesi ... mevkiinde kain, ... Ada,
.... Parsel sayılı … m²'lik taşınmazın tamamının malikidir.
(EK 1) 

2-) Söz konusu taşınmaz .../.../…. tarihli Nazım İmar Planı'nda
(EK 2) ve …/…/… tarihli Uygulama Planı'nda (EK 3) okul alanı
olarak kamu hizmetine ayrılmış; taşınmazın …. yılından beri
okul alanı olarak kamu hizmetine tahsis edilmesine rağmen, bu güne
kadar üzerinde tahsis amacına uygun bir tesis kurulmamıştır.
Taşınmazın kamulaştırılması ya da mülkiyet hakkını
kısıtlayan tahsis amacı dışına çıkarılması talebiyle
müvekkilimiz müteaddit defalar …. Belediye Başkanlığı'na (EK 4),
..... Valiliği'ne (EK 5) ve …. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne (EK 6)
yaptığı başvurularda bulunsa da başvuruları sonuçsuz kalmış;
taşınmazın imar planında yıllardır okul alanı olarak ayrılmış
olmasına karşın davalı kurum tarafından amacına uygun olarak
kamulaştırılma işlemi gerçekleştirilmemiş bulunmaktadır.

3-) …. yılından beri imar planında okul alanına tahsis edilen ve
uzun yıllar kamulaştırılmayan taşınmazda müvekkilimizin inşaat
yapma olanağı olmasına rağmen bunu gerçekleştiremediği ve mağdur
olduğu ortadır. 

4-) Açıkladığımız nedenlerle, davalı idarece taşınmazın
kamulaştırmasız elatılan … m²'lik taşınmazın
kamulaştırmasız el atma karşılığının davalı kurumdan tahsili
ve müvekkilimiz adına kayıtlı bulunan taşınmazın davalı idare
adına tescilini sağlamak amacıyla işbu tespit ve belirsiz alacak
davası için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

 

2

D

H

”

 

ê

ö

Â

Ä

„Ô

„,ò^„Ô

 

ጀ碤᐀碤㄀$␷㠀$⑈愀̤摧儡Nༀ 6100 S. K. m. 2, 12, 107, 266,
288, 290                             

HUKUKİ DELİLLER	: Tapu kaydı, …./…/… tarihli nazım imar
planı, …./…/… tarihli uygulama planı, …/…/… …. Belediye
Başkanlığı'na yapılan başvuru, …/…/… tarihli Valiliği'ne
yapılan başvuru, …/…/… tarihli …. Milli Eğitim
Müdürlüğü'ne yapılan başvuru, keşif, bilirkişi incelemesi

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, , ... 
İli, Merkez İlçesi ... mevkiinde kain, ... Ada, .... Parsel sayılı
… m²'lik taşınmazın davalı kurum adına tescili ile 
taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri kıyasen
uygulanarak tespit edilecek değerin tam ve kesin olarak
belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere
kamulaştırmasız el atma karşılığı … TL. bedelin …..
tarihinden itibaren işleyecek ..… faizi ile birlikte davalı
idareden tahsiline, yargılama giderlerinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/…/…

Davacı Vekili 

  Av. 

EKLER: 1-) Tapu kaydı

	   2-) …./…/… tarihli nazım imar planı

	   3-) …./…/… tarihli uygulama planı

	   4-) …/…/… …. Belediye Başkanlığı'na yapılan başvuru

   5-) …/…/… tarihli Valiliği'ne yapılan başvuru

   6-) …/…/… tarihli …. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
yapılan başvuru

   7-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.