Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ÇATALCA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMSİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONUSU : Fazlaya ilişkin her türlü talep,ıslah ve dava haklarımız saklı
kalmak kaydı

İle kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat istemidir.

HARCA ESAS DEĞER : Fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak
üzere şimdilik 5.000,00 TL

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkillerim İstanbul İli,Çatalca İlçesi,İnceğiz Köyü,Maltepe
  Mevkii’nde kain tapuda 4 Pafta, 724-727 ve 728 Parsel’de kayıtlı
  taşınmazların hissedrıdırlar.

2) Davalı iadare tarafından dava konusu edilen taşınmazlar üzerinden
  enerji nakil hatları geçirilmiş, işbu enerji nakil hatlarına ilişkin
  olarak davalı idare tarafından müvekkillerimiz adına herhangi bir
  kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmemiş olup, hali hazırda
  taşınmazın tapu kaydında Etibank A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine
  29.06.1966 tarih 438 yevmiye sayısı ile iritifak hakkı tesis
  edildiğine dair şerh konulmuştur.

3) Davalı idareye 24.06.2014 tarihli dilekçemiz ile kamulaştırmasız el
  atma sebebi ile UZLAŞMA talebinde bulunulmuş ise de ,28.08.2014
  tarihinde verilen yazılı cevapta “ Eski zilyetlikten olan parsel
  üzerinden Grup Müdürlüğümüz İşletme ve Bakım soromluluğunda bulunan
  154 kV’luk Hadımköy-Çorlu-Babaeski ENH geçmekte olup;söz konusu
  Enerji Nakil Hattı için 29.06.1966 tarih 438 yevmiye ile Çatalca
  Tapu Sicil Muhafızlığı’nda irtifak hakkı tesisi kurularak
  Kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır” denilmek sureti ile uzlaşma
  talebimiz kabul edilmediği gibi dilekçemizde yer verdiğimiz
  kamulaştırma bedelinin ödenip ödenmediği,ne kadarlık kısım için
  kamulaştırma kararı alındığı,kanununun öngördüğü prosedüre uygun bir
  kamulaştırma kararı alınıp alınmadığı ve uygulanıp uygulnamadığı vs.
  Soru ve taleplerimiz cevapsız bırakılmıştır.

4) Davalı idare tarafından işbu enerji nakil hatlarına ilişkin olarak
  müvekkillerimize herhangi bir kamulaştırma irtifak bedeli ödenmemiş
  olup, fiilen taşınmaz üzerinden geçmekte olan enerji nakil hatları
  nedeni ile taşınmazlarda oldukça büyük oranlarda değer düşüklüğü ve
  kısıtlılık meydana gelmiş, irtifak hakkı tesisi sebebi ile satış
  kaabiliyeti de büyük oranda azalmıştır.

5) Dava konusu edilen taşınmazlar tapuda vasıf itibarı ile tarla olarak
  görünmekte ise de, İnceğiz Köyü merkezine son derece yakın mesafede
  ve meskun mahalde yer almaktadır.Bakanlar Kurulu’nun 1983/6122
  sayılı kararı ve Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel
  Kurulu’nun 17.04.1998 T. Ve 1996/3 E. 1998/1 K. Sayılı kararı gereği
  belediye sınırları içinde ve meskun mahalde bulunduklarından ARSA
  olarak değerlendirilmesi gereken taşınmazlardır.

6) Bütün bu hususlar ile iligli olarak yapmış bulunduğumuz delil
  tespiti talebimiz Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/5
  D.İş-2014/5 K. Sayılı kararı ile ve “ hukuki yarar bulunmadığı”
  gerekçesi ile reddedilmiş bulunmaktadır.

7) Mevzuat ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda ihtilaf konusu olayda
  , dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak kamulaştırmasız el atmanın
  hukuki ve fiili tüm koşullarının oluştuğunun kabulü gerekmektedir.BU
  nedenledir ki; Sayın Mahkemeniz’de kamulaştırmasız el koyma nedeni
  ile taşınmazların bedelinin tahsili amacıyla işbu davanın
  açılmasında zaeuret hasıl olmuştur.

 HUKUKİ SEBEBPLER : H.M.K.,T.M.K.,Kamulaştırma Kanunu,Borçlar Kanunu,
 Bakanlar Kurulu’nun 1983/6122 sayılı kararı ve Yargıtay İçtihatları
 Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 17.04.1998 T. Ve 1996/3 E. 1998/1
 K. Sayılı kararı vs. Her türlü yasal mevzuat hükümleri

 DELİLLER :

1) İstanbul İli,Çatalca İlçesi,İnceğiz Köyü,Maltepe Mevkii’nde kain
  tapuda 4 Pafta, 724-727 ve 728 Parsel’de kayıtlı taşınmazlara
  ilişkin TAPU KAYDI,ÇAP ÖRNEĞİ,İMAR DURUMU VE EMLAK VERGİ

 KAYITLARI

2) Emsal Mahkeme ve Yargıtay Kararları

3) Resen tespit edilecek ve tarafımızca ibraz edilecek emsal taşınmaz
  listesi

4) Mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi

5) Davalı idareye verdiğimiz UZLAŞMA TALEBİMİZİ İÇEREN 24.06.2014
  tarihli dilekçe

6) Davalı İdarenin 24.08.2014 tarihli cevap yazısı

7) Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/5 D.İş-2014/5 K. Sayılı kararı

8) İrtifak hakkı tesisini gösteren tapu kaydı fotokopileri

9) Müvekkilere ait tapu fotokopileri

10) Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle müvekkillerin
hissedarı olduğu İstanbul İli,Çatalca İlçesi,İnceğiz Köyü,Maltepe
Mevkii’nde kain tapuda 4 Pafta, 724-727 ve 728 Parsel’de kayıtlı
taşınmazlar ve komşu üzerinden müvekkil maliklerin haberi ve rızası
olmaksızın davalı İdare tarafından kamulaştırmasız el atılarak ,fiili
olarak el konulma işleminnin gerçekleştirilmesi sebebi ile

a) Dava konusu taşınmazlar ile ilgili verilmiş ve uygulanmış bir
  kamulaştırma kararının ve uygulamasınının bulunup bulunmadığının,
  taşınmazlara ait tapularda kamuşaştırma şerhinin mevcut olup
  olmadığının tespitine

b) Kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen
  dava konusu taşınmazların pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı
  karşılığının tespiti ile parasal karşılığının davalı İdareden
  alınarak davacılara verilmesine

c) Dava konusu taşınmazlar üzerinden geçirilen enerji nakil hatları ve
  otoyolların büyüklük ve oranlarının tespiti ,taşınmazlar üzerinde
  enerji nakil hatları ve otoyollar olmaksızın değerlerinin bilimsel
  yöntemlerle tespiti ile enerji nakil hatları ve otoyolların
  taşınmazın değeri üzerinde neden olduğu değer düşüklüğünün
  belirlenerek ,parasal karşılığının davalı İdare’den alınarak
  davacılara verilmesine

d) Dava konusu taşınmazlar üzerinden geçirilen enerji nakil hatları ve
  otoyollar sebebi ile tahrip olan ,ortadan kalkan ağaç vs.bitki
  örtüsünün değerinin tespiti ile parasal karşılığının davalıdan
  alınarak davacıya verilmesine

e) Belirlenecek alacak tutarlarına ilamın kesinleşeceği tarihe kadar
  yasal faiz ilamın kesinleştiği tarihten itibaren kamu alacaklarına
  uygulanan en yüksek faizin uygulanmasına

f) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıdan tahsiline

 Karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep
 ederim.13.10.2014